Slovník pojmů

A

ABASIE
neschopnost chůze

ABERACE
odchylka funkce nebo tvaru od normálního stavu

ABNORMALITA
zvláštnost, nepravidelnost ve smyslu odchylky od obvyklého jevu

ABSENCE
nepřítomnost něčeho, v psychiatrii také náhlá krátká ztráta vědomí (např. při epilepsii)

ABSTRAKCE
myšlenkový proces vymezení podstatných znaků nebo vlastností od znaků a vlastností nepodstatných, schopnost zevšeobecňování nebo tvorby obecných pojmů (generalizace)

ABSTRAKTNÍ
nenázorný, pomyslný

ABREAKCE
jedna z forem relaxačního uvolnění vnitřního psychického napětí (např. uměleckým projevem)

ABSTINENCE
zdrženlivost

ABSTINENĆNÍ INDOKTRINACE
psychagogický léčebný postup, kterým se snažíme klienta poučit a přesvědčit, že je pro něho nezbytná trvalá abstinence od jakýchkoliv látek s psychotropním účinkem (kouření, alkohol, drogy)

ABRUPTIVNÍ
náhlý, nesouvislý

ABÚLIE
slabost vůle, nedostatek vnitřní energie, nerozhodnost, lhostejnost

ABÚZUS
nadměrné užívání (např.alkoholu, drogových látek), zneužívání (mis- úzus)

ADAPTACE
přizpůsobení

ADAPTABILITA
schopnost přizpůsobení změně podmínek

ADEKVÁTNÍ
přiměřený, shodný, vhodný

ADHD
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti; ADD (Attention Deficit Disorders) - poruchy pozornosti

ADJUSTACE
sociální přizpůsobení skupině

ADOLESCENCE
dospívání, vývojové období mezi pubertou a dospělostí

ADYNAMIE
slabost, nestálost, ztráta energie

AEROFAGIE
polykání vzduchu jako neurotický příznak

AFAGIE
neschopnost polykat

AFÁZIE
přechodná nebo trvalá porucha činnosti určitých mozkových center projevující se neschopností rozumět mluvené nebo psané řeči /sensorická afázie/ nebo neschopností hovořit a psát /motorická afázie (viz fatická dysfunkce)

AFEKT
prudce probíhající a výrazně emotivní reakce spojená s oslabením nebo ztrátou volní (rozumové) kontroly chování a jednání (např. rozčilení, vztek, strach, hněv, podráždění)

AFEKTIVNÍ LABILITA
výrazná nestálost v citových projevech projevující se častou změnou nálad

AFEMIE
nemluvnost, popř. ztráta řeči

AFILIACE
potřeba citového kontaktu s druhými lidmi, sounáležitosti, potřeba být emočně přijímán a kladně hodnocen

AFILIANTNÍ
přátelský

AFINITA
přítomnost, sklon k něčemu

AFONIE
ztráta zvučnosti hlasu, neschopnost hlasového projevu

AFRAZIE
neschopnost mluvně se projevit adekvátně dané situaci

AFTONGIE
porucha řeči neurologického původu

AFUNKCE
neschopnost činnosti

AGENS
činitel

AGITOVANOST
neklid, silné rozrušení, provázené často zvýšenou pohybovou aktivitou bez jasného cíle

AGITOVANÝ
neklidný, rozrušený

AGNÓZIE
patologicky získaná porucha vnímání, poznávacích / gnostických činností, kdy postižený není schopen rozpoznávat jednotlivé běžné předměty, zvuky (na rozdíl od vývojové formy - dysgnózie - kde se nejedná o ztrátu schopností již dříve nabytých, ale o nedostatečný rozvoj)

AGORAFOBIE
nutkavý strach z velkého prostoru nebo velkého davu lidí

AGRAFIE
neschopnost písemného projevu

AGRAMATISMUS
porucha mluvnické/gramatické stránky řeči, neschopnost správně tvořit (spojovat) slova

AGRAVACE
zveličování skutečně existujících obtíží a předstírání horších příznaků, než kterými klient skutečně trpí

AGRESIVITA
tendence, vlastnost nebo způsob chování vyznačující se útočným zaměřením vůči objektu: (a) brachiální / fyzická, (b) verbální / slovní

AGRYPNIE
nespavost

AHA-EFEKT (AHA-ERLEBNIS)
zážitek náhlého uvědomění si řešení problému nebo problémové situace

ACHROMATISMUS
barvoslepost (postižený vidí vše šedivě)

AICHMOFOBIE
nutkavý strach z ostrých předmětů

AKALKULIE
neschopnost základních početních úkonů a operací

AKCENT
důraz

AKCENTOVANÁ OSOBNOST
osobnost odlišná od standardní osobnosti - je ještě v mezích normy, ale tvoří přechod k osobnosti patické (angl. borderline personality)

AKCEPTACE
přijímání, kladný vztah (např.k dítěti)

AKCIDENTÁLNÍ
vedlejší, náhradní, příležitostný, náhodný

AKINESA
neschopnost pohybu

AKLIMATIZACE
přizpůsobení se novému prostředí

AKOASMA
jednoduchá halucinace, halucinovaný vjem nebo přelud (např. neartikulovaný zvuk, zvonění, a pod.)

AKOMODACE
nejjednodušší a základní sociální způsob přizpůsobení

AKROCYANOSA
promodralost rukou a nohou

AKULTURACE
vrůstání, integrace jedince do kulturního společenství

AKUMULACE
hromadění

AKUPEDIE
odvětví speciální pedagogiky – vývoj a výchova osob s poruchami sluchu

AKUTNÍ
prudký, naléhavý, rychle probíhající

AKUZIE
vada sluchu vzniklá orgánovými změnami v oblasti sluchového analyzátoru (hypakuzie - snížení sluchu/nedoslýchavost, anakuzie - ztráta sluchu / hluchota, dysakuzie - deformace sluchu, hyperakuzie patologické zvýšení sluchu)

ALÁLIE
vývojová nemluvnost dítěte (viz dysfázie)

ALERGIE
přecitlivělost organismu vůči určité látce, silná imunitivní reakce

ALEXIE
neschopnost číst

ALGOLAGNIE radost z bolesti vlastní nebo způsobené druhým lidem

ALIMENTAČNÍ
vyživovací

ALLOCENTRISMUS
vývoj jedince od důrazu na sebe k důrazu na jiné

ALLOPSYCHICKÁ ORIENTACE
míra správnosti dat uváděných o čase, místě a situaci

ALTERACE
porucha, poškození

ALTRUISMUS
nesobecká láska k ostatním lidem

ALTRUISTA
nesobecký člověk

AMAURÓZA
chorobná ztráta citu pro světlo, nevidomost, slepota

AMBICE
ctižádostivý nárok jedince, úsilí vyniknout, uplatnit se, snaživost

AMBIOPIE
vada zraku projevující se dvojitým viděním

AMBIVALENCE
současně protikladně prožívaný citový vztah k jedné osobě nebo věci (např.současně prožívaná sympatie a antipatie)

AMBLYOPIE
tupozrakost, vada binokulárního vidění projevující se poruchou vnímání plastického a hloubkového obrazu (častá ve spojení se strabismem)

AMENCE
porucha vědomí charakteristická úzkostnou bezradností, dezorientací, poruchami vnímání nebo projevy zmatenosti

AMNÉSIE
porucha nebo ztráta paměti pod vlivem silného citového, psychického nebo traumatizujícího zážitku (afektogenní, psychogenní, poúrazová)

AMOK
náhlé projevy agresivity, zuřivost vyvolané mimořádným vzrušením

AMUSIE
nedostatek nebo ztráta hudebních schopností

ANALGESIE
snížení nebo ztráta citlivosti na bolest

ANÁLNÍ CHARAKTER
soubor osobnostních rysů (pořádkumilovnost, přesnost, šetrnost, lakomost, tvrdohlavost aj.), jehož pudový základ podle psychoanalytiků souvisí s vazbou libida (viz) na anální oblast, resp. na anální (řitní) - druhé stádium vývoje dětské sexuality (po orální fázi)

ANALOGIE
shoda, obdoba, podoba - druh úsudku o podobnosti dvou jevů na základě shody některých jejich vlastností

ANALÝZA
myšlenkový postupný proces spočívající v rozložení poznávaného předmětu/jevu na jednotlivé části, jednodušší prvky s cílem vymezení podstatných znaků, pořádání, třídění dat do ladních skupin

ANAMNÉZA
(v lékařství, psychologii) zachycení životního průběhu vývoje člověka od početí po sledovanou současnost (jinak také předchorobí) - soubor všech dat a údajů před onemocněním nebo problémovým stavem klienta (a.osobní, rodinná, sociální, školní). Psychologická anamnéza se soustřeďuje na zjištění vývoje jedince jako celku (osobní, rodinná, kariérová anamnéza) Psychiatrická anamnéza se v analýze vývoje osobnosti klienta primárně soustřeďuje na patologické projevy a vývojové odchylky klienta

ANANKASMUS
nutkavé jednání

ANÉMIE
chudokrevnost

ANETICKÝ SYNDROM
neschopnost navázat hlubší citové vztahy

ANOMÁLIE
odchylka od normálního stavu nebo vývoje klienta

ANOREXIE
nechutenství

ANORMATIVNÍ CHOVÁNÍ
chování nerespektující např.základní sociální normy dané skupiny, komunity nebo společnosti

ANOSOGNOSIE
neschopnost náhledu klienta na nenormálnost vlastního duševního nebo tělesného stavu

ANOTACE
poznámka, krátký stručný a heslovitý záznam

ANTAGONICKÝ
protikladný

ANTEROGRÁDNÍ AMNESIE
ztráta paměti, vztahující se na období poté, co klient nabyl vědomí (např.po úrazu)

ANTIASTENICKÝ
posilující, působící proti tělesné slabosti

ANTICIPACE
předjímání jevů, které nastanou v následujícím období

ANTICIPAČNÍ SOCIALIZACE
přejímání názorů, hodnot, norem takové nižší nebo vyšší statusové skupiny, do které ještě klient nepřísluší, ale ve které usiluje o členství

ANTITEZE
protiklad, protikladný výrok

ANTONYMA
slova opačného významu, antonyma vytvářejí antonymické dvojice (den-noc, černý-bílý, mladý-starý)

ANTROPOFOBIE
chorobná plachost, strach z lidí

ANXIETA
úzkostnost jako trvalejší povahový rys, povahová základna pro nadměrně časté pocity nejistoty ohrožení a tím i pro nadměrně časté úzkostné prožitky

APATIE
netečnost, lhostejnost, nezájem

APERCEPCE
úmyslné vnímání, spontánní pozornost věnovaná nějakému objektu - předmětu na úkor jiných objektů - předmětů (např.u malých dětí)

APHRASIA VOLUNTARIA
dobrovolná němota (srv. mutismus)

APOPLEXIE
mozková mrtvice

APRAXIE
neschopnost nebo neobratnost vykonávat účelné pohyby

APRAXIE MOTORICKÁ
ztráta schopnosti vykonávat určité složité pohyby

APRAXIE SLOVNÍ
viz. heslo fatické funkce - poruchy

APRIORNÍ
předem (bez zkušenosti) daný a přijímaný

APROSEXIE
nedostatek pozornosti, nesoustředěnost

ARREPCE
živelná snaha dětí nabývat nových slov (i nevhodných)

ARTEFICIALISMUS
závislost myšlení dítěte na vykonávané činnosti

ARYTMIE
absence rytmu ve verbálním projevu

ASFYXIE
dušení se z nedostatku vzduchu (např. a.perinatální - v průběhu protahovaného porodu)

ASIMILACE
spodoba hlásky podobné artikulačně nebo zvukově

ASOCIACE
spoj, spojení nebo sdružení psychických obsahů, kdy vybavení jednoho zážitku ve vědomí má za následek vybavení zážitku druhého

ASOCIAĆNÍ TECHNIKA
explorační postup vyžadující, aby klient reagoval nebo odpovídal na předložené podněty tím, co ho okamžitě napadne, a.t. je v psychologii spojována také s technikou projekce (viz projekční technika)

ASPEKT
stránka, hledisko, zřetel nějakého jevu

ASPIRACE
úsilí, touha po něčem, nároky jedince či skupiny na dosažení určitých cílů, vdechnutí

ASPIRAĆNÍ ÚROVEŃ
úroveň budoucího výkonu ve známém úkolu, které se jedinec, jenž zná úroveň svého minulého výkonu v tomto úkolu, rozhodne dosáhnout, snaha po dosažení úspěšnosti v určité oblasti činností

ASTASIE
neschopnost stát

ASTENIE
slabost, malátnost

ASTENIK
hraniční případ leptosomního (štíhlého) Kretschmerova typu, hubený, štíhlý, s dlouhým a plochým hrudníkem a úzkou hlavou, náchylný k extrémům, citlivý, zdánlivě chladný, ale výbušný a bez duševní rovnováhy, egocentrický, se smyslem pro umění, abstrakční vědy, méně prakticky zaměřený

ASTHMA BRONCHIALE
záducha

ASTIGMATISMUS
refrakční oční vada způsobená nepravidelným zakřivením rohovky nebo čočky s nepřesným obrazem pozorovaného objektu na sítnici

ASYNCHRONNÍ
nesouběžný

ATAKA
útok, napadení, prudký záchvat choroby

ATAXIE
nesoulad pohybů, porucha hybnosti

ATLETIK
Kretschmerův somatický typ, širokoramenný, s vyvinutou kostrou a charakteristicky nutým svalstvem ramen a dolních končetin, povahově bezohledný, energický, jný egoista, s tvrdou vůlí a silným pudem k činnostem

ATONIE
ochablost, snížení normálního svalového napětí

ATROFIE
zmenšování funkce nebo orgánu živého jedince

ATYMIE
trudnomyslnost

AUDIOMETRIE SLOVNÍ
obvyklá zkouška sluchu za pomoci standardizovaných vzorků řeči (hlasitých i šeptaných)

AUDIOMUTITAS
sluchoněmota, starší termín pro označení nemluvnosti dítěte, dítě, které má dostačující sluch i rozumové schopnosti, nezačíná mluvit ani po 3.roce života

AUDITIVNÍ
sluchový

AUTISTICKÉ CHOVÁNÍ
neschopnost navázání kontaktu s ostatními lidmi, netečnost k projevům ostatních, odmítání spolupráce při výuce, neschopnost uvědomit si reálné nebezpečí, odmítání změny v navyklé rutině a úzkost ze změny, obtíže při verbální (slovní) i neverbální komunikaci, echolalie, odmítání tělesného kontaktu, nepřiměřený smích nebo záchvaty zuřivosti, pohybová hyperaktivita a instabilita, zvláštní bizardní pohyby, záliba v neobvyklých předmětech, v točení se, v rytmických pohybech, ve stejnosti a stále se opakujících činnostech,vyhýbání se pohledu do očí, celková uzavřenost a samotářství (pokud se vyskytuje alespoň polovina příznaků, hovoří se o autistické poruše)

AUTISTICKÉ MYŠLENÍ
myšlenky volně unášené fantazií bez ohledu k reálné skutečnosti a vlastní zkušenosti klienta

AUTISTICKÝ
v myšlení stále soustředěný na sebe sama, snivý

AUTISMUS
(též Kannerův syndrom) pervazivní vývojová porucha intelektu projevující se zhoršením vzájemných sociálních interakcí, způsobu komunikace a omezeným, stereotypně se opakujícím repertoárem zájmů a aktivit, která se projeví u 4 - 5 z 10 tis.narozených dětí v prvých třech letech života jejich života

AUTOAGRESIVITA
agresivní (útočné) projevy zaměřené na vlastní osobu

AUTOAKUSACE
sebeobviňování

AUTOFONIE
odcizené vnímání vlastního hlasu

AUTOMATISMUS
neúčelné, samovolné a bezděčné jednání nekontrolované vůlí stereotypní pohyb, který si klient neuvědomuje

AUTOMUTILACE
sebetrýznění, sebemrzačení

AUTOPSYCHICKÁ ORIENTACE
míra správnosti uvádění dat o sobě samém

AUTOKRATICKÉ (AUTORITATIVNÍ) VEDENÍ
dominantní řízení a usměrňování skupinové dynamiky jedinou osobou, která bez ohledu na názory ostatních členů skupiny ovlivňuje, řídí a hodnotí činnost skupiny jako celku

AUTOSKOPICKÁ HALUCINACE
klient vidí sebe, svého dvojníka

AUTOSTEREOTYP
představy a často neobjektivní mínění, které mají jedinci a skupiny o sobě samých

AVANTURISMUS
dobrodružné počínání a jednání

AVIZOVAT
oznamovat dopředu

B

BACILOFOBIE
strach z mikrobů

BAGATELIZACE
zlehčování, zmenšování, oslabování reaktivního emočního stavu

BALBUTIES
neurotická koktavost, spastická koordinační neuróza v oblasti mluvní koordinace (též spastická dysfémie)

BENEVOLENTNÍ
svolný, povolný, shovívavý

BENIGNÍ
nezhoubný

BENTACISMUS
vada výslovnosti hlásky "b"

BILANCE
hodnocení, účtování

BILATERÁLNÍ
oboustranný, dvoustranný

BILINGVISMUS
dvojjazyčná výchova

BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ
vidění oběma očima (prostorové vidění)

BISEXUALITA
sexuální orientace na obě pohlaví (dvojpohlavnost)

BOVARYSMUS
klient se cítí být jiným než ve skutečnosti je

BRADY
z řec. bradys - pomalý, zdlouhavý, lenivý

BRADYFRÁZIE
zpomalené reakce na otázky ve verbálním (mluveném) kontaktu

BRADYGLOSIE
pomalá řeč, zpomalená výslovnost

BRADYPSYCHISMUS
zpomalené myšlení nebo jeho útlum, pomalá duševní aktivita

BRAINSTORMING
metoda tvůrčího myšlení založená na uvolnění fantazie a nekonvenčního myšlení

BREPTAVOST
nápadně zrychlené tempo řeči

BULIMIE
chorobný hlad, chorobně zvýšená potřeba jídla

C

CAN
iniciály angl. termínu "child abuse and neglect" - týrané a zneužívané dítě

CASE STUDY
případová studie, kazuistika

CASUS
případ (c. socialis – sociální případ)

CEFALALGIE
bolesti hlavy neurotické povahy zejména u osob se zvýšenou tendencí k svědomitosti a úzkostným projevům

CENTRUM ŘEČI
okrsek kůry velkého mozku na dominantní mozkové hemisféře (polokouli)

CEREBRÁLNÍ
mozkový

CEREBROSPINÁLNÍ
mozkomíšní

CIT
prožívání bezprostředního vztahu k různým předmětům, jevům, lidem a duševním zážitkům

CIT ASTENICKÝ
pasivní cit projevující se negativním působením na činnost

CNS
centrální nervová soustava

COMMOTIO CEREBRI
otřes mozku (contusio c. – zhmoždění mozku)

COPROLALIE
tendence vyslovovat obscénní (nestoudná) vulgární slova

CORTEX
kůra

CYKLOFRENNÍ PSYCHÓZA
maniodepresivní duševní onemocnění (také maniomelancholie) střídání fází chorobně rozjařené a patologicky smutné nálady

CYKLOIDIE
sklon ke střídání nepřiměřené aktivity, vzrušení, veselí s nepřiměřeně smutnou náladou, sebevražednými myšlenkami a apatií

CYKLOTYMIE
psychický stav, vyznačující se sklonem k alternativním náladám od bujaré veselosti, živosti k vážnosti až k mírné depresi osobnostní tendence ke snadné změně nálad a přechodu z nadšení do stavů stísněnosti

CYNICKÝ
pohrdající platnými normami a zásadami

D

DUBIÓZNÍ
nejistý, pochybný (např.dubiózní prognóza)

DUBLETY
slova téhož původu rozštěpená hláskovým vývojem, což v některých případech nemá za následek významové rozlišení (křidélko-křidýlko, už-již), v jiných případech ano (památný-pamětný, město-místo, horký- hořký, sluha-slouha,dívka-děvka)

DYNAMICKÝ STEREOTYP
osvojený soubor úkonů a činností, jež jsou vykonávány na základě stálého podnětu

DYNAMOGENIE
schopnost vyvíjet energii

DYSAKUSIS
porucha ve vnímání zvuku

DYSARTRIE
nezřetelná, špatná výslovnost

DYSBASIE
porucha chůze, obtížná chůze

DYSBULIE
oslabená vůle klienta

DYSESTÉZIE
porucha smyslové citlivosti

DYSFAGIE
porucha polykání

DYSFÁZIE
vývojová nemluvnost dítěte, vývojový nedostatek fatických funkcí, kde počáteční nemluvnost dítěte je hlavním a vedoucím symptomem (na rozdíl od afázie, kde se jedná o ztrátu již vytvořené fatické funkce/řeči) (též alálie)

DYSFONIE
chraptivost, patologická změna v individuální struktuře hlasu, tj.změna v akustických kvalitách, ve způsobu tvoření i v užívání hlasu na bázi orgánové, funkční nebo psychogenní poruchy (např.spastická dysfonie)

DYSFRÁZIE
nesouvislá řeč, vývojová vada syntaktické stránky řeči, projevující se nedostatkem schopnosti tvořit větné celky, tj.vyjádřit myšlenku větným celkem, slovosledem v mateřštině obvyklým (často ve spojení s dysgramatismem)

DYSFRENIE
slabomyslnost, oligofrenie

DYSFUNKCE
porucha funkční činnosti (např.d. mozková) - dysfunkční – nefunkční, neodpovídající (např. chování neodpovídající přiměřeně cíli, situaci)

DYSGLOSIE
souhrnný název pro poruchy výslovnosti

DYSGRAFIE
specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti psaní

DYSGRAMATISMUS
vývojová vada projevující se neúplně a nepřesně vyvinutou schopností užívat v mateřské řeči obvyklých gramatických tvarů, a to v řeči mluvené i psaní (často ve spojení s dysfrázií)

DYSKALKULIE
specifická vývojová porucha matematických schopností, s obtížemi v oblasti řešení numerických operací

DYSKINESA
porucha pohybové schopnosti

DYSLÁLIE
patlavost, vývojová porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin, vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka (na rozdíl od dysartrie, při níž jde o celkovou poruchu výslovnosti)

DYSLEXIE
specifická vývojová porucha čtení, podmíněná nedostatkem některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení za dané výukové metody
- porucha projevující se neschopností naučit se číst, přesto že se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost

DYSOREXIE
nechutenství

DYSORTOGRAFIE
specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti užívání pravopisných pravidel mateřského jazyka

DYSPNOE
dušnost

DYSRYTMIE
porucha pravidelného rytmu (porucha rytmizace)

DYSTROFIE
úbytek tkáně vlivem nedostatečné výživy

DYSTONIE
porucha svalového napětí

DYSPEPSIE
porucha trávení

DYSURIE
obtížné, bolestivé močení

 

E

EBRIETA
opilost

EDUKACE
výchova, vzdělávání

EFEKTIVNÍ
účinný, úspěšný, výkonný

EDUKATIVNÍ INSUFICIENCE
výchovná nedostačivost

EEG
elektroencefalograf – neurologický přístroj sloužící k zápisu akčních mozkových proudů

EGO
"já" - jeden ze základních pojmů psychoanalýzy

EGOCENTRICKÝ
zaměřený na sebe

EGOISMUS
sobectví

EGOTISMUS
zdůrazňování vlastního já

ECHOLALIE
chorobné opakování slov, vět nebo zvuků bez vědomé kontroly (též echofrazie)

ECHOMATISMUS
chorobné napodobování viděného

ECHOMIMIE
chorobné napodobování mimiky, výrazu druhé osoby

ECHOPRAXIE
chorobné opakování činnosti a úkonů druhé osoby

EIDETICKÁ SCHOPNOST
schopnost přesného, jasného a plastického vybavení si předešlých vjemů

EKVIVALENTNÍ
rovnocenný, se stejným účinkem

ELEKTIVNÍ
výběrový

ELEKTIVNÍ MUTISMUS
výběrová němota, reaktivní stav klienta, který odmítá komunikovat s určitými lidmi nebo v určitém sociálním prostředí

ELEMENTÁRNÍ
základní (potřeba, znalosti …)

ELIMINACE
vyloučení, vyřazení

EMOCE
cit, citové vzrušení, hnutí mysli, dojetí

EMERGENCE
vynoření, vyniknutí

EMOCIONALITA
(též emotivita) způsob, jakým je jedinec citově disponován

EMOCIONÁLNÍ
vyvolávající emoce, snadno ovlivnitelný city

EMOCIONÁLNÍ LABILITA
citová nestálost

EMOCIONÁLNÍ REZONANCE
citová odezva jedince na stavy nebo myšlenky jiných osob

EMOTIVNÍ INKONTINENCE
citová nevyrovnanost, nevyváženost projevující se silnými emocionální reakcemi i na velmi slabé podněty

EMPIRIE
zkušenost

ENCEFALITIDA zánět mozku

ENCEFALOPATIE
poškození mozku (např.v průběhu těhotenství - perinatální)

ENDOGENNÍ
vnitřní, podmíněný biologickými dynamismy a dispozicemi vyvolaný z vnitřních příčin organismu (opak exogenního)

ENDOKRINNÍ
s vnitřním vyměšováním

ENERVACE
nervová vyčerpanost

ENKOPRÉZA
neschopnost udržet stolici, pokálení, sebeznečišťování u těžce slabomyslných osob nebo jako neurotický symptom negativismu, agresivity, strachu a úzkosti

ENTUSIASMUS
nadšení, zanícení pro něco

ENURÉZA
pomočování, neschopnost udržet moč s etiologií orgánové či funkční poruchy nebo na neurotické bázi (enuresis nocturna - noční, enuresis diurna - denní)

ENTERITIS
zánět tenkého střeva

EPILEPSIE
padoucnice, nervové onemocnění projevující se křečovitými záchvaty a ztrátou vědomí (EPI GM - epilepsie s velkými záchvatovitými stavy, EPI-PM - epilepsie s malými záchvatovitými stavy)

EPI-POVAHA
dráždivá, zlostná povaha

ERETICKÝ
neklidný, neposedný, hyperagilní, dráždivý, podrážděný, verzatilní

EREUTOFOBIE
strach z červenání

ERGASTENIE
chorobná vyčerpanost, únava

ERGOTERAPIE
léčba prací

EROTOMANIE
nezřízené, nezvládnuté eroticko-sexuální projevy

ERUDICE
vzdělanost, znalost, dovednost

ERUPTIVNÍ
prudký, výbušný, vzrušivý

ESKALACE
stupňování, zvyšování

ETICKÝ
morální, mravní

ETIOLOGIE
nauka o příčinách, které vyvolávají poruchy či choroby - nauka o vzniku chorob a poruch abnormálních funkcí

ETIOPATOGENEZA
nauka o příčinách vzniku a vývoji onemocnění, poruchy

ETOPEDIE
speciální pedagog, který se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním dificilních, obtížně vychovatelných dětí a mládeže

ETYLIK
alkoholik

EUFORIE
zvýšeně dobrá pohoda, nálada, rozjařenost, subjektivní pocit zdraví

EVALUACE
hodnocení

EVOKACE
vyvolání, vybavení (např.vzpomínky, představy)

EVOLUCE
vývoj (evoluční – vývojový)

EXAKTNÍ
přesný, vědecký, vědecky prokazatelný

EXALTACE
přepjaté nadšení, povznesená nálada, vzrušení

EXAMINÁTOR
osoba provádějící se zkoušku, zkoušející

EXCENTRIČNOST
výjimečnost, výstřednost

EXCES výstřelek, vybočení z mezí

EXCITACE
vzrušení, podráždění

EXHAUSCE
vyčerpání

EXISTENCIÁLNÍ
týkající se základních životních otázek

EXOGENNÍ
vnější, vycházející z vnějšku, zevního původu

EXPANZE rozpínavost, výbojnost

EXPANSIVNÍ NÁLADA
povznesená nálada

EXPERIMENT
pokus

EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUMBRROJEKT
výzkum projekt, v němž examinátor přímo kontroluje nejméně jednu nezávisle proměnnou a manipuluje alespoň jednou nezávisle proměnnou

EXPERTIZA
znalecký posudek, dobrozdání

EXPLANACE
vysvětlení, výklad

EXPLICITNÍ
jasně vyslovený, jasně vymezený

EXPLOATACE
využívání, zneužívání

EXPLORACE
výzkum, průzkum, zkoumání, získávání údajů, rozhovor, - psychologické vyšetření uskutečněné v průběhu rozhovoru

EXPLORACE TESTOVÁ
psychologické vyšetření s použitím testových nástrojů

EXPLOSIVNÍ
výbušný

EXPOSICE
vystavení

EX POST FACTO VÝZKUM / PROJEKT
typ výzkumu projektu, který doslovně znamená postup "toho, co je vykonáno potom", výzkumný projekt, který nejprve získá určitá data, jež jsou následně podrobeny výzkumnému studiu, výzkumný projekt retrospektivního typu (opak experimentálního výzkumu)

EXPRESE
vnější vyjádření vnitřních prožitků

EXPRESIVNÍ
výrazový, vyjadřovací

EXTASE
krajní nadšení, citový stav spojený se sníženým vnímáním okolí

EXTRAPOLACE
obecně jakýkoliv proces odhadu některé funkce, založen na souboru srovnatelných hodnot e. je užívána v testových norem, jestliže výkon klienta přesahuje stávající rozsah možných výsledků (e.matematická aj.)

EXTRAVERZE
orientace libida k vnějšímu světu (Jung), osobnostní zaměření jedince na vnější objekty a činnosti s preferencí společnosti, sociální komunikace, touhy po vzrušení, bezstarostnosti a rizika

EXTRÉMNÍ
krajní, mimořádný

F

FACIÁLNÍ
lícní

FAKTOR
pojem užívaný v oblasti měření mentálních schopnosti nebo rysů osobnosti, který ovlivňuje nebo "sytí" výkon klienta ve dvou či více testech, jeho kauzální vliv lze prokázat faktorovou analýzou

FAKTOROVÁ ANALÝZA
matematická metoda, jejímž základním cílem je převedení velkého počtu proměnných na menší počet kategorií nebo faktorů (viz korelační koeficient)

FANTOMOVÝ POCIT
pocit klienta s amputovanou končetinou, jenž cítí bolesti v odňaté části těla

FARYNGOPLASTIKA
operativní úprava rozštěpu patra

FASCINACE
uchvácení, zaujetí, oslnění

FATICKÁ DYSFUNKCE
porucha centrálních procesů řeči, porucha rozlišování poznávání významu slovně prezentovaných podnětů / verbální gnoze na bázi poruchy CNS (též afázie)

FAVORIZACE
nadržování, upřednostňování, prokazování přízně nebo obliby

FEBRILNÍ
horečnatý

FEMINITA
ženskost

FENOMEN
jev, skutečnost, smysly postižitelný úkaz

FENOMENOLOGICKÝ
zabývající se jevovou stránkou daného předmětu, zjišťující a popisující sledované jevy

FENOTYP
soubor vlastností jedince, typ získaný v průběhu individuálního vývoje působení vnějších vlivů (na genotyp)

FERTILITA
plodnost

FETUS
zárodek, plod

FIDELITA
věrnost, věrohodnost

FIKCE
výmysl, smyšlenka, pomyslný jev, zdání

FIXACE
upevnění, ustálení, zachycení, setrvání, ustrnutí - ustrnulá forma jednání, která byla vhodná v určité situaci, ale v daném okamžiku je nepřiměřená (např. klient si zvykl řešit určitý problém zavedeným způsobem), sveřepé ulpívání na dříve užívaných formách jednání a zvycích

FLEXIBILNÍ
pružný, ohebný, opak rigidního

FINÁLNÍ
konečný, závěrečný, směřující ke konečnému cíli

FIXNÍ
stálý, pevný, jistý, neměnný

FLEXE
ohnutí, skrčení

FLEGMATICKÝ
lhostejný, duševně pohodlný, netečný

FLEGMATIK
lhostejný, chladnokrevný člověk, vyznačující se psychickou rovnováhou, vytrvalostí, nízkou ovlivnitelností, ale současně sociabilitou

FLEXIBILITA
schopnost v nalezení nejvhodnějšího způsobu řešení problémové situace ohebnost, pružnost (opak rigidity)

FLUENCE
plynulost, (f.verbální) schopnost klienta plynule si vybavovat slova nebo pojmy podle předem stanoveného zadání ("vyjmenuj všechna slova začínající písmenem P")
- fl. MYŠLENKOVÁ - schopnost produkovat na dané téma co nejvíce myšlenek, aniž by se přihlíželo k jejich kvalitě
- fl. SLOVNÍ - schopnost co nejrychleji si vybavit slova bez významového omezení, ale s omezením mechanickým, které se týká počtu písmen, předpon atd.
- fl. VYJADŘOVÁNÍ - schopnost rozvíjet danou myšlenku

FLUKTUACE
střídání, změna, kolísání (např.výkonu jedince)

FOBIE
chorobný nutkavý strach předmětného charakteru (např. před malý prostorem, tmou, z lidí, zvířat aj.)

FÓN
hlasitost

FONACE
tvoření hlasu v hlasotvorném ústrojí

FONASTENIE
chorobná hlasová únavovost

FONETIKA
věda zabývající se rozporem zvukových prvků řeči

FONIATRIE
lékařský obor zabývající se fyziologií a patologií chorob řeči, hlasu a vad sluchu

FOKUS
ohnisko, ložisko

FONÉM
minimální zvuková jednotka jazyka, řečový zvuk jakožto znak zvláštního typu, jehož prostřednictvím lze rozlišit slova jazyka, přesněji zvukovou stránku slov

FONOMANIE
chorobná touha vraždit

FORENZNÍ
soudní

FOTODERMATÓZA
kožní onemocnění vyvolané účinkem světelných paprsků

FOTOFOBIE
světloplachost

FRAGILITA
křehkost, lomivost

FRAPANTNÍ
nápadný, do očí bijící

FREKVENCE
častost, četnost

FRENETICKÝ STAV
stav silného vzrušení, nadšení

FRIGIDITA
sexuální chladnost

FRIVOLNOST
lehkovážnost

FRONTÁLNÍ
čelní

FRUSTRACE
stav způsobený překážkou znemožňující dosažení nějaké cíle klienta a uspokojení jeho potřeby - potřeb, blokováním, zmařením uspokojení

FRUSTRAČNÍ TOLERANCE
schopnost odolávat psychické zátěži (zklamání, napětí, konfliktům, oddálení, ohrožení, ztrátě, neúspěchu aj.)

FUNKČNÍ ONEMOCNĚNÍ / PORUCHA
porucha činnosti nebo výkonnosti orgánu postihující jen určitou oblast bez anatomických změn orgánu

FUNKČNÍ ZKOUŠKA
typ pedagogické zkoušky sledující praktické znalosti a dovednosti žáka (porozumění čtenému textu, komunikace, plánování, schopnost vyjádření osobního stanoviska aj.)

FUROR
běs, zuřivost

FYZIOGNOMIE
výraz tváře, vzhled, podoba

FYZIOGNOMIKA
poznávání duševních vlastností z výrazu tváře

G

GAMACISMUS
porušená výslovnost hlásky "g"

GARANCE
záruka

GANSERŮV SYNDROM
mrákotný stav lehkého stupně s pseudodemencí

GASTRALGIE
žaludeční křeče

GASTRITIS
zánět žaludeční sliznice

GASTROINTESTINÁLNÍ
týkající se trávicího ústrojí

GEN
jednotka dědičnosti

GENERAČNÍ DEPRESE
sklíčenost typická pro jisté věkové období klienta (častá např.po dosažení 30. roku věku)

GENERALIZACE
zevšeobecňování

GENESE
původ, vznik, zrod

GENERICKÝ
rodový

GENETICKÝ
dědičně podmíněný

GENOGRAM
grafický záznam informací o členech rodiny a kvalitě rodinných vztahů nejméně ve třech generacích, g. zachycuje nejen příbuznost biologickou / pokrevní (rodiče - děti), ale také právní (manželé, rodiče, prarodiče, příbuzní)

GENOTYP
původní, vrozený typ, soubor vrozených vlastností klienta

GENUINNÍ
přirozený, vrozený

GERONTOFILIE
nauka o stáří, stárnutí organismů

GESTACE
těhotenství, březost (u zvířat)

GLOBÁLNÍ
celkový, úhrnný, souhrnný

GLOSODYNIE
bolestivé (nejčastěji palčivé) pocity na jazyku, vznikající často na psychogenní bázi

GLOSOPLEGIE
obrna jazyka

GLYKOSURIE
vylučování cukru močí

GNOSEOLOGIE
nauka o poznávání, teorie poznání

GNOSIE
rozpoznávání, poznávání

GRACILNÍ
křehký, jemný, slabý

GRADACE
postupné zesilování, stupňování

GRAFÉM
nejjednodušší grafická jednotka jazyka (např. tiskací Aa nebo psané Aa), foném je jeho ekvivalentem ve zvukové podobě

GRAFOMANIE
chorobná psavost, chorobná touha po literární činnosti

GRAFOMOTORIKA
pohybová dovednost v grafické oblasti (písmu, kresbě)

GRAFOSPASMUS
písařská křeč

GRAND MAL
GM - velký epileptický záchvat

H

HABITUÁLNÍ
návykový, opakováním se ustalující, stabilizující se, fixující se, obvyklý

HABITUÁLNÍ SMOLAŔSTVÍ
postižená osoba je již před jakoukoli akcí předem přesvědčena o nezdaru a neúspěšnosti

HABITUS
celkový vzhled, typ, zjevné návyky klienta

HALÓ EFEKT
tendence nechat se ovlivnit všeobecným a často prvým dojmem, kterým na nás klient působí

HALUCINACE
přelud, smyslový klam, subjektivní představa vytvářející zážitek jako skutečný vjem

HANDICAP
nepříznivá situace pro daného jedince, vyplývající z poruchy nebo disaptibility, která omezuje nebo znemožňuje plnění úloh, které jsou pro tuto osobu normální

HAPTICKÝ
hmatový

HEDONICKÝ
rozkošnický

HEKTICKÝ
horečnatý, prudký, horečně činný

HEMATOFOBIE
chorobný strach z krve

HEMATURIE
přítomnost krve v moči

HEMERALOPIE
snížená schopnost vidění za šera, šeroslepost

HEMIASTESIE
necitlivost poloviny těla (podle vertikální osy)

HEMIKRANIE
bolestivost poloviny hlavy (podle předozadní osy), migréna

HEMIPARESA
ochrnutí poloviny těla lehčího stupně

HEREDITÁRNÍ
dědičný

HETEROGENNÍ
různorodý, mnohočetný

HETERONOMNÍ
nesamostatný, závislý

HEURISTICKÝ
poznávající, objevující, usilující o dosažení pravdy a objektivní poznání

HEZITACE
přerušování souvislé řeči vyslovením některého vokálu, případně slabiky

HOLISTICKÝ
celostní (něm. gestalt)

HOMEOPATIE
léčba prostředky, které ve větších dávkách způsobují tytéž příznaky, jaké má léčená nemoc

HOMEOSTÁZA
princip spočívající v tendenci živých organismů udržovat stálou vnitřní rovnováhu

HOMICIDUM
vražda člověka

HOMOGENNÍ
stejnorodý

HOMONYMA
slova stejně znějící, ale významu zcela různého (travička-travička, pokoj-pokoj aj.)

HOMOSEXUALITA
sexuální sklon k příslušníkům téhož pohlaví

HOSPITALISMUS
škodlivé duševní účinky nebo důsledky dlouhodobého pobytu klienta ve zdravotnickém nebo výchovném zařízení projevující se zejména psychickou deprivací nebo subdeprivací

HOSTILITA
nepřátelskost, zlostnost

HOTENTOTISMUS
těžká forma patlavosti, při které se nahrazují souhlásky většinou hláskou "t", vyslovované samohlásky bývají nejasné

HRANÍ ROLE / ROLE PLAYING
hraní role v dané osobní nebo sociální situaci v krátkém omezeném čase dvěma nebo více osobami, kterým byly přiděleny specifické role

HRUBÉ SKÓRE (H. S.)
prvý kvantitativní výsledek, který je získán po vyhodnocení výsledků testu - celkový počet správně řešených testových úloh klientem nebo suma položek, získaná odpočtem chybně řešených odpovědí od správně řešených úloh

HYPERAKTIVITA
nadměrná, zvýšená činnost

HUHŇAVOST / RHINOLALIA
porucha zvuku řeči s příčinou ve změnách v nosní dutině

HYPERBULIE
chorobná rozhodnost, "přebujelost" volní činnosti

HYPERESTEZIE
zvýšená citlivost, např.na hluk

HYPERFUNKCE
nadměrná činnost určitého orgánu

HYPERHYDROSIS
zvýšená, nadměrná potivost

HYPERKOMPENZACE
stav, kdy postižený klient zvýšenou agilitou přehání přiměřenou a účelnou potřebu kompenzace, klient si nárokuje další pomoc již v jiných, méně potřebných oblastech svých potřeb

HYPERMETROPIE
dalekozrakost, refrakční oční vada, při které buď pro oploštění oka, nebo pro menší lomivost se paralelní paprsky spojují až za sítnicí, takže výsledný obraz je neostrý

HYPERPLASIE
nadměrný vývin některých částí těla zvětšení orgánu nebo jeho části (opakem hypoplasie)

HYPERSENSITIVNÍ
nadměrně citlivý, přecitlivělý

HYPERTENZE
zvýšený nebo vysoký krevní tlak (TK) na bázi orgánové nebo psychogenní poruchy, stresu

HYPERTONIE
zvýšené napětí, např.svalstva nebo krevního tlaku

HYPERTROFIE
nadměrný vývoj nebo zvětšení

HYPNOTIKA
uspávací prostředky

HYPOAKTIVITA
snížení, oslabení aktivity

HYPOBULIE
oslabená vůle

HYPOFUNKCE
nedostatečná činnost určitého orgánu

HYPOGLYKÉMIE
snížení množství cukru v krvi

HYPOCHONDRIE
neopodstatněné obavy z onemocnění, vymýšlení si některých chorob

HYPOMANIE
veselost a rozjařenost mírnějšího stupně

HYPOMIMIKA
snížené mimické projevy

HYPOOSMIE
snížení až ztráta čichu

HYPOPLASIE
nedostatečný vývoj určitého orgánu

HYPOPROSEXIE
snížené volní úsilí

HYPOTENZE
snížení napětí

HYPOTÉZA
konstatování, opírající se o naše domněnky či tentativní výrok o vztazích mezi dvěma nebo více pozorovanými nebo nepozorovatelnými jevy / proměnnými

HYPOTONIE
snížený krevní tlak

HYSTERIE
druh neurózy, při níž se vedle afektivních výbuchů a záchvatů mohou vyskytovat různé tělesné příznaky (mdloby, ztráta zraku, řeči, třesavka, ochrnutí aj.) bez prokazatelné organické příčiny

CH

CHAOTICKÝ
zmatený, neuspořádaný

CHARAKTER
ráz, podstata, rys - soubor relativně stálých vlastností klienta, vyjadřující se vztahy k práci, k ostatním lidem a k sobě samému

CHARAKTERISTIKA
popis, zachycení podstatných rysů, znaků

CHARAKTEROPATIE
povahová porucha

CHOLERIK
typ temperamentu vyznačující se prudkými, vznětlivými reakcemi i na podprahové podněty a zvýšenou afektivní reaktivitou, panovačností

CHOREA
porucha CNS projevující se četnými mimovolnými pohyby

CHROMATOPSIE
při vidění převládá jedna barva, přechodné vidění barevných skvrn

CHRONICKÝ
vleklý

CHRONOLOGICKÝ VÉK
skutečný věk klienta, kterého dosáhl do doby vyšetření

CHYBA INTERPRETAČNÍ
chyba, která způsobena chybným použitím metodiky a chybnou interpretací získaných výsledků

CHYBA SITUAČNÍ
chyba, která podmíněna aktuální situací, v níž hodnocení nebo interpretace probíhají, osobní orientací examinátora

CHYBA Z DEPRECIONIZACE
tendence hodnotit určitého jedince nebo skupinu lidí, kteří na nás udělali špatný první dojem, ve všech vlastnostech hůře, než jak je tomu ve skutečnosti

CHYBA Z FAVORIZACE
tendence odhadovat určitého jedince nebo skupinu lidí, kteří na nás udělali dobrý první dojem, ve všech vlastnostech výše, než jim přísluší

I

IATROGENNÍ
lékařem vyvolaný (např.strach ze smrti)

ID
ono (pudová oblast podvědomí)

IDEÁL
představa člověka o dokonalosti a vrcholu, jehož lze dosáhnout v té či oné oblasti

IDEALIZACE
vnímání či zobrazení někoho/něčeho v lepší nebo dokonalejší podobě než tomu je ve skutečnosti

IDENTIFIKACE
v psychologie - ztotožnění (např.s nějakým vzorem) běžné určení totožnosti

IDENTIFIKACE PARADOXNÍ
člověk se chová opačně než vzor, který se mu předkládá k nápodobě

IDIOGNÓZIE
poznávání duševních pochodů

IDIOGLOSIE
vlastní a osobitá řeč dítěte

IDIOLALIE
autonomní, vlastní řeč

IDIOSYNKRASIE
přecitlivělost na některé látky a vjemy

IDIOCIE
těžká slabomyslnost, starší označení hluboké a těžké mentální retardace odpovídající v termínech klasického IQ pásmu O - 30 bodů, tj. vývojové úrovni kojeneckého až batolecího věku

IDIOGRAFICKÝ PŘÍSTUP
přístup zaměřený na poznání individua s důrazem na rozbor jeho individuálních rysů a osobnosti

IKTUS
mozková mrtvice

ILUZE
zkreslený, klamný vjem

ILUZNÍ "PUD"
potřeba úniku z reality

IMAGINACE
obrazotvornost

IMAGINÁRNÍ
neskutečný, vymyšlený

IMANENTNÍ
obsažený v něčem, vyplývající z podstaty něčeho, vlastní něčemu

IMBECILITA
středně těžká slabomyslnost, starší označení střední mentální retardace odpovídající v termínech klasického IQ pásmu 30 - 50 bodů, děti v tomto pásmu postižení vývojově zpravidla nepřesahují úroveň předškolního věku

IMOBILIZACE
znehybnění

IMPLEMENTACE
včlenění, začlenění, vsunutí

IMPLIKACE
vřazení, zařazení, včlenění do něčeho

IMPULZIVITA
sklon jednat náhle a bez rozvahy ze silného vnitřního popudu, bez zřejmého důvodu

IMPUNITIVITA
bagatelizace, zlehčování viny či významu situace

INADAPTABILITA
snížená schopnost nebo neschopnost přizpůsobení

INANIZACE
atrofie z nedostatku výživy

INCENTIVA
vnější pohnutka chování, pobídka

INCEST
pohlavní styk mezi nejbližšími pokrevními příbuznými

INCIPIENTNÍ
začínající (např. nemoc)

INDEX
pozorovatelný jev, který byl dosazen za méně pozorovatelný jev nebo za jev, který nemůže být pozorován (např. mentální věk, IQ, index vlivu)

INDIKACE
určení, stanovení

INDIVIDUALIZOVANÉ ĆTENÍ
řízený program tichého čtení, v jehož průběhu žáci odpovídají na otázky vztahující se k obsahu čteného textu buď individuálně nebo v malých skupinách

INDOLENCE
tupost, netečnost, líná lhostejnost

INDUKCE
vyvozování závěrů z konkrétních dat, schopnost usuzovat ze zvláštní- ho na obecné (opak dedukce), často je velmi nesnadné oddělit Thurstonovy faktory D (dedukce) a I (indukce), neboť se mnohdy slučují ve faktor "obecného úsudku" (Raisonnment - R)

INDUKTIVNÍ UĆENÍ
učení založené na induktivním myšlení, z řady specifických zpráv a informací jsou žákem vyvozovány obecné závěry a principy

INDUKOVANÝ
vzájemně navozený, vyvolaný vzájemným působením

INERTNOST
netečnost, nepohyblivost

INFANTILNÍ
dětský, dětinský, vývojově zaostalý, nezralý

INFAUSTNÍ
nepříznivý stav, špatná prognóza

INFERENCE
úsudek

INFERIORITA
méněcennost, podřízenost, podřadnost

INHERENTNÍ
obsažený, tkvící v něčem

INHIBOVANÝ
utlumený, pasivní

INKOHERENCE
nesouvislost, roztříštěnost

INKOHERENTNÍ MYŠLENÍ
nesouvislé myšlení

INKOPATIBILNÍ
neslučitelný

INKONTINENCE
neschopnost něco udržet, potlačit, ovládnout (např. inkontinence moči, emocí)

INSOMNIE
nespavost

INSTABILITA
nestálost, neklidnost, nevyrovnanost (např.motorická, charakterová), specifický druh poruchy chování na bázi orgánové poškození CNS (typu LMD)

INSTINKT
vrozený, zděděný způsob činnosti a chování, bez potřeby jeho osvojení učením

INSTITUČNÍ FIKCE
názor či představa, podle kterých je skupina něco více, než jednotliví členové

INSUFICIENCE
nedostačivost, slabost, selhání činnosti

INTAKTNÍ
neporušený, zachovaný

INTEGRACE
sjednocení, vřazení, včlenění, spojování různých diferencovaných sociálních jednotek (lidí) ve skupiny

INTEGRACE POZORNOSTI
schopnost se soustředit na kombinování a integrování některých podmínek nebo pravidel, nutných pro získání správní odpovědi

INTEGRITA
celistvost, jednotnost

INTEGROVANOST OSOBNOSTI
stálost osobnosti v čase a její odolnost vůči rušivým vlivům

INTELEKT
pojem označující soubor získaných a vrozených rozumových schopností klienta (též inteligence)

INTELEKTUÁLNÍ PASIVITA
nedostatečná motivace klienta k učení a osvojování nových poznatků

INTELIGENCE
schopnost účelně řešit dané problémy na základě chápání vztahů - celková úroveň poznávacích (kognitivních) schopností klienta

INTELIGENČNÍ KVOCIENT (IQ)
poměr mentálního a chronologického věku klienta (MA / CA x 100) u starších osob poměr mentálního věku klienta k mentálnímu věku normativní skupiny osob daného chronologického věku násobený hodnotou 100

 

Klasifikace IQ Dg.
genialita 140 a více  
výrazný nadprůměr 130 – 139  
nadprůměr 120 – 129  
mírný nadprůměr 110 – 119  
průměr 90 – 109  
podprůměr 80 – 89  
slaboduchost (hraniční pásmo) 70 – 79  
debilita (slabomyslnost) 50 – 69 317
lehká duševní zaostalost    
imbecilita 49 – 35 318.0
středně těžká duševní zaostalost    
idiocie 34 a méně 318.1
těžká až hluboká duševní zaostalost   318.2
 

INTENCE
úsilí, cíl, úmysl

INTERACE
bezděčné a rytmicky opakované pohyby ve stejném sledu

INTERAKCE
vzájemné působení

INTERFERENCE
střetnutí, vzájemné ovlivnění, křížení (např. zájmů)

INTERPERSONÁLNÍ
mezilidský, meziosobní

INTERPRETACE
vyvozování dílčích nebo celkových závěrů z výsledků, získaných studiem nebo vyšetřením, a závěry o vztazích mezi sledovanými jevy

INTERIM
mezidobí, prozatímní nebo dočasné řešení

INTERMITUJÍCÍ
přerušovaný

INTERNALIZACE
zvnitřnění

INTERPRETACE
výklad, komplexní poznávací proces, jímž vyvozujeme závěry ze získaných diagnostických údajů o psychických nebo pedagogických procesech, stavech a znacích klienta, o patogenezi nebo etiologii jeho obtíží (i. situační, vývojová, pedagogická, neuropsychologická, individuální, syndromologická aj.)

INTERVARIACE
rozdíl ve výkonech nebo reakcích různých lidí, kteří jsou např.testováni stejným způsobem

INTERVIEW DIAGNOSTICKÉ
metoda rozhovoru spojená s psychodiagnostickými prvky. Od běžného klinického rozhovoru se liší tím, že má vždy přesně stanovený postup a formulace otázek (standardizovaný plán) s možností jejich kvantitativního hodnocení

INTOLERANCE
nesnášenlivost

INTOXIKACE
otrava

INTRAPOLAČNÍ MYŠLENÍ
činnost, kdy člověk zná počátek a konec nějaké řady jevů a hledá neznámé články mezi nimi

INTROITUS
vstup

INTROJEKCE
přijetí cizích názorů, motivů za vlastní

INTOPUNITIVNÍ
sebeobviňující, hledající vinu převážně v sobě samém

INTROSPEKCE
sebepozorování, psychologická metoda pozorování vlastních vnitřních psychických stavů a procesů

INTROVERZE
orientace libida směrem dovnitř (Jung), zaměření osobnosti na vlastní vnitřní svět (opak extraverze)

INTROVERTNÍ TYP
typ osobnosti zaměřený na svůj vlastní vnitřní psychický svět, zážitky a duševní stavy, projevující se klidným, uzavřeným a méně sociabilním chováním

INTUICE
poznání "vnuknutím", nevědomou cestou, bezprostředně

INVEKTIVA
ostré obvinění, útočná námitka

INVENCE
tvořivost

INVOLUCE
stárnutí, postupné změny omezující výkonnost klienta v celé jeho somatopsychické jednotě

INVOLUČNÍ DEPRESE
sklíčenost, smutek, endogenní duševní porucha, která se osoby poprvé projevila v období stárnutí, přičemž stárnutí (involuce) působí jako výbavný faktor

IPSACE
sebeukájení, onanie, masturbace

IRACIONÁLNÍ
mimorozumový, bez vztahu k rozumové oblasti a logickému myšlení

IREPARABILNÍ
nenapravitelný

IREVERZIBILNÍ
nevratný, nezvratný

IRONIE
skrytý posměšek

ITERACE
opakování

J

JÁ (EGO)
oblast vědomého sebeprožívání a sebeuvědomování, ústřední bod vědomí člověka, kde se soustřeďují všechny aktivity a prožitky

JUVENILNÍ
mladiství

JUXTA POZICE
položení, poloha vedle sebe

K

KACHEKTICKÝ
sešlý, zchřadlý, zchátralý

KANNABINOIDNÍ LÁTKY
psychotropní látky (kannabinol, kannabidiol, tetrahydrokannabinol) obsažené v konopí (Cannabis sativa) a jeho produktech (marihuana, hašiš), vyvolávající psychoaktivní účinky téměř okamžitě po prvých vdeších (na rozdíl od hašiše užívaného per os, kde psychické zážitky nastupují po hodině kouření), zážitky jsou prchavější, mělčí, spojené s pocity tlaku v hlavě, závratěmi, lehkou somnolencí, suchem v ústech, s žízní, sporadicky s nauzeou, event.vomitem, výrazný je dráždivý kašel, pocity tachykardie, při kombinaci s alkoholem se dostavuje hlubší somnolence, výrazný psychomotorický útlum, nepřiměřený smích a euforické stavy, při častém abúzu nepříjemné somatické projevy ustupují, stav trvá hodinu, několik hodin až celou noc - podle dávky vykouřených cigaret (2-6 cigaret při sezení)

KANCEROFOBIE
strach před rakovinou (též karcinofobie)

KAPPACISMUS
vadná výslovnost hlásky "k"

KAPACITA
rozsah schopnosti k určité činnosti, míra možné výkonnosti

KARENCE
nedostatek, někdy chorobný stav z nedostatku živin nebo duševních podnětů

KATALEPSIE
ztrnulost

KATAMNÉZA
zjištění nebo zjišťování stavu a vývoje klienta po vyšetření nebo léčbě v určitém časovém odstupu

KATARZE
očista, očisťující proces, uvolnění napětí, odreagování, povznesení

KATATONIE
syndrom chorobných poruch jednání, jejichž podstatou jsou psychomotorické příznaky/symptomy
- u stuporózní katatonie jde o útlum či ochuzení pohybových projevů. U produktivní katatonie jde o pohyby přemrštěné, ale i o některé další projevy, které se v normě nevyskytují

KATEGORIZACE
rozdělení, rozdělování (jestliže je množina výkonů kategorizována, je prostě rozdělena podle nějakého pravidla do určitých skupin výkonu)

KAUZALITA
příčinnost

KAZUISTIKA
intenzivní metoda studia jednotlivého případu s důrazem na utříděný celkový pohled, včetně základních charakteristik osobnosti jedince, jeho příznaků, vývoje poruch, významných zážitků, postojů aj.

KLASIFIKACE
hodnocení jevů podle určitých kritérií

KLAUSTROFOBIE
nutkavý strach z malého prostoru, z uzavřené místnosti (též klitrofobie)

KLEPTOMANIE
chorobná a impulsivní tendence ke krádežím, často drobných předmětů

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE
aplikovaný psychologický obor, který se zabývá duševním životem a psychickou regulací chování jedince v podmínkách vzniku nemoci, jejího průběhu a terapie,obdobně se zaměřuje na objasnění příčin duševních nemocí a poruch, vývojových odchylek a anomálií, které lze objektivizovat prostřednictvím vhodných psychodiagnostických metod (obory klinické psychologie: psychopatologie, psychodiagnostika, psychoterapie)

KLONY
křečové záškuby

KOARTOVANÝ
stažený, zúžený

KODEIN
alkaloid opia, který se v organismu až z 10% může demetylovat na morfin zvláště je-li aplikován nitrožilně, kodein je obsažen např.v Alnagonu, který obsahuje v jedné tab.20 mg kodeinu a současně i fenobarbital

KOFOLÁLIE
řeč osob později ohluchlých, tzn. až po vývoji řečové složky

KOGNITIVNÍ PROCESY
poznávací procesy (vnímání, paměť, představivost, myšlení)

KOGNITIVNÍ DISONANCE
poznávací nesouhlas, v případě, že má klient o nějakém předmětu nebo jevu protikladné poznatky, vznikají u něho zážitky nespokojenosti, které ho motivují ke snaze o snížení nesouhlasu, nesouladu (disonance) pomocí poznávacích a postojových změn

KOHERENCE
souvislost, spojitost

KOHERENTNÍ MYŠLENÍ
souvislé myšlení (opak – inkoherentní)

KOHEZE
soudržnost, přitažlivost skupiny pro její členy, jejíž součástí je: uspokojování osobních potřeb, vztahy mezi členy, motivace členů ke členství, vliv a prestiž skupiny a soutěžení s jinou skupinou

KOKTAVOST (BALBUTIES)
neuróza řeči projevující se zadrháváním ve verbálním (mluveném) projevu

KOLAPS
zhroucení, náhlé ochabnutí činnosti důležitého orgánu

KOLISE
střetnutí protichůdných nebo protikladných tendencí

KOMA
úplné bezvědomí

KOMPARATIVNÍ
srovnávací (komparace – srovnání, přirovnání)

KOMPATIBILITA MATRIONÁLNÍ
vzájemné uspokojivé manželské přizpůsobení

KOMPENZACE
souhrn speciálně pedagogických postupů, jimiž se zlepšuje a zdokonaluje výkonnost jiných funkcí než funkce postižené, nahrazení jedné funkce činností jiných funkcí

KOMPLEX
v psychologii afektivně nabitý psychický obsah, např.soubor tíživých zážitků a motivů, vázaný na nějakou (většinou nepříznivou) životní zkušenost a projevující se navenek určitým chováním, komplexy jsou málo podřízené vědomí a vůli a často ovlivňují chování a jednání klienta nežádoucím směrem (např.komplex méněcennosti)

KOMPLEX ELEKTŘIN
láska dcery k otci a žárlivost dcery na matku

KOMPLIKACE
ztížení (např.původní choroby)

KOMUNIKACE
sdělování, významu významů, zahrnuje porozumění i vzájemné vztahy

KONCENTRACE
v psychologii soustředění se, udržení pozornosti

KONCIZNÍ
krátce a přesně vyjádřený

KONFABULACE
smyšlenka, vyprávění, které je založeno na klamech paměti

KONFLIKT
rozpor, spor, střet dvou nebo více protichůdných tendencí, sil (konflikty: představ, názorů, postojů, zájmů)

KONFLIKTOGENNÍ
vyvolávající konflikty, původce sporů

KONFLIKT ROLÍ
situace, ve které se od člověka očekává, že bude hrát dvě nebo více rolí, které jsou v protikladu

KONFORMITA
přizpůsobení klienta individuálním nebo skupinovým normám

KONFORMITA OPAČNÁ
klient má naopak tendenci k aktivnímu nebo nutkavému nesouhlasu se skupinovými normami

KONFORMITA ÚČELOVÁ
forma konformního chování, ve které klient navenek souhlasí a podvoluje se skupinovým normám, ale vnitřně se skupinou nesouhlasí

KONFUSE
zmatek, nepořádnost, roztržitost

KONGENIÁLNÍ
duševně podobný, spřízněný v názorech a postojích

KONGENITÁLNÍ
vrozený, získaný v průběhu prenatálního/nitroděložního vývoje

KONGLOMERÁT
neuspořádaný souhrn

KONGRUENCE
shoda, souhlas

KONKORDANCE
shodnost

KONSANGVINITA
pokrevní příbuznost manželů

KONSILIÁRNÍ
poradní (při obtížných případech)

KONSISTENTNÍ
pevný, soudržný, souhrnný

KONSONANCE
souzvuk

KONSTANTNÍ
stálý, neměnný, tvrdý, pevný

KONSTELACE
souhra okolností

KONSTERNACE
rozpaky, zděšení, ohromení

KONSTITUCE
obecně stavba, skladba, struktura - psychologicky duševní založení klienta jako produkt vrozených vloh a dispozic

KONTAKT
spojení, sociální styk nebo setkávání

KONTEMPLACE
rozjímání

KONTEXT
souvislost

KONTINUUM
nepřetržitost, trvání, souvislost

KONTRAINDIKACE
nevhodné léčebné postupy, které mohou způsobit zhoršení stavu klienta

KONTRAST
pronikavý rozdíl, ostrý protiklad

KONVENCE
ujednání, zvyk

KONVERGENCE
sbíhavost, příklon, sbližování (např. konvergentní - sbíhavé myšlení)

KONVULSE
celkové křeče (např.padoucnice)

KOOPERACE
spolupráce, součinnost, plánovité spolupůsobení více osob

KOORDINACE
účelová součinnost vzájemně spjatých činností

KOPROLALIE
nutkavá potřeba vulgárního vyjadřování

KOREKTIV
opravný prostředek

KOREKTIVNÍ VLIV
opravný vliv nějaké zkušenosti na průběh určitých procesů k. ZKUŠENOST zkušenost, která vede k nápravě

KORELACE
přesně vymezitelná míra souvislosti, vztahu nebo souvztažnosti mezi jevy, jež je vyjadřována korelačním koeficientem

KORELAĆNÍ KOEFICIENT
numerický index udávající stupeň vazby mezi dvěma proměnnými

KORTEX
kůra velkého mozku

KORTIKOVISCERÁLNÍ PORUCHA
narušení činnosti vnitřních orgánů způsobené duševními vlivy (např. vředové onemocnění aj.)

KRANIÁLNÍ
lebeční

KREATIVNÍ
tvořivý

KRETENISMUS
duševní a tělesná zaostalost způsobená přírodními podmínkami a vlivy

KRITÉRIUM
měřítko, hledisko užívané pro posuzování, rozhodování o nějakém jevu, určovací, odlišovací a diferenciační znak

KRUCIÁLNÍ MOMENT
rozhodný okamžik

KULMINACE
vyvrcholení, dosažení vrcholu (tzv.kritického bodu)

KULTIVOVANÝ
vzdělaný, pěstěný

KURIKULUM
životopis, (k.školní - učební plán)

KURÁTOR
pečovatel

KVERULANT
stálý nespokojenec, věčný stěžovatel

KYFÓZA
ortopedická vada, projevující se zvětšeným (předozadním) zakřivením hrudní páteře (nejčastěji tzv. juvenilní kyfóza)
 

L

LA
zkratka s významem "pracovně schopen" (labore aptus)

LABILITA
vratkost, nevyrovnanost

LACRIMOSNÍ
plačtivý

LAKONISMUS
stručnost v řeči, stručné vyjadřování myšlenek

LALOFOBIE
strach před mluvením

LAMBDACISMUS
porušená výslovnost hlásky "L"

LATENTNÍ
utajený, skrytý

LATERALITA
stav, který vyjadřuje převahu pravo nebo levostranné preference párových orgánů
a) levá - při dominanci levé poloviny těla (oka, ruky, nohy)
b) pravá - při dominanci pravé poloviny těla (oka, ruky, nohy)
c) zkřížená - při dominanci pravého oka/ucha a levé ruky a nohy (levého oka/ucha a pravé ruky a nohy)

LATERÁLNÍ
boční, postranní

LAXNÍ
lhostejný, nevšímavý

LEGASTENIE
starší označení pro dyslexii

LMD - LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE
sběrné označení pro celou řadu projevů dítěte na bázi strukturálních změn CNS, jež se odchylují od běžné normy, a jeví se jako nezvyklé, nápadné a zvláštní - nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností, nápadnosti a poruchy v dynamice psychických procesů, hyperaktivita až hypoaktivita, nesoustředěnost, malá vytrvalost, impulsivita, překotnost, výkyvy nálad a duševní výkonnosti, tělesná neobratnost, poruchy vnímání aj. (starším synonymem je též výraz "lehká dětská encefalopatie" - LDE, nověji se užívá termín ADHD - viz. výrazy na A)

LENIENČNÍ CHYBA
chyba ze shovívavosti

LEPTOSOMNÍ TYP
štíhlý, astenický

LESE (LÉZE)
poškození, porucha

LETÁLNÍ
smrtelný

LETARGIE
stav dlouhodobého útlumu, hluboký chorobný spánek blížící se stavu bezvědomí, celková netečnost, ochablost, otupělost

LETORA
vrozená složka povahy / osobnosti klienta

LIBIDO
žádost, náruživost, psychoanalytický termín pro sexuální touhu nebo pohlavní pud (dle S. Freuda) u Junga znamená libido psychickou energii vůbec

LITTLEOVA NEMOC
forma rané mozkové obrny perinatálního původu s příznaky ložiskového poškození mozku a obrnami

LIPOTHYMIE
krátká mdloba, bezvědomí

LOGASTENIE
slabost ve vyjadřování ve spojení s myšlením

LOGOFOBIE
chorobný strach před vlastním mluvním projevem

LOGOPEDIE
obor speciální pedagogiky, zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob stižených poruchami sdělovacího procesu (speech-therapy)

LOGORACE
nepřetržité mluvení

LOGORREA
chorobná "epičnost", bezobsažná žvanivost

LOKOMOCE
nepřetržitý pohyb ve smyslu změny místa

LONGITUDINÁLNÍ
dlouhodobý, podélný, průběžný

LORDÓZA
ortopedická vada projevující se zvýšeným zakřivením bederní páteře

LUMBÁLNÍ
bederní

LUCIDNÍ
jasný

l. VĚDOMÍ jasnost vědomí

LŽI SKÓRE
validizační měrná hodnota dotazníku, která sleduje tendenci zkoumané osoby jevit se v sociálně příznivějším světle. Zkoumané osoby se ptáme, jak by se zachovala za určité situace, přičemž se připouští, že většina normálních osob (95%) se v dané situaci chová nepříznivě
 

M

MALADAPTACE
nežádoucí, nevhodná nebo nedostatečná forma přizpůsobení, projevující se neschopností řešit běžné životní situace prosociální formami jednání (též maladjustace)

MALFORMACE
nesprávné vytvoření, znetvoření, vrozená anomálie

MALIGNÍ
zhoubný

MAKROPSIE
chorobné vidění předmětů ve zvětšených rozměrech

MANIE
duševní porucha vyznačující se rozjařeností, zvýšenou mobilitou a chorobně zvýšenou aktivitou (vzrušené chování)

MANIFESTNÍ
zjevný, zřejmý, zřetelný

MANIODEPRESIVNÍ PSYCHÓZA
těžké duševní onemocnění, při němž se střídají dvě extrémní nálady - deprese a mánie

MATURACE
zrání, dozrávání

MEGALOMANICKÝ
velikášský (např.blud), trpící slavomamem

MELANCHOLIK
osobnostní temperamentový typ, klient projevující se stálým, citlivým a vážným jednáním, se sklonem k plachosti, trudomyslnosti

MENINGITIDA
zánět mozkových blan

MENTALITA
charakteristické přizpůsobení psychiky klienta určitým skutečnostem

MENTÁLNÍ
duševní, psychický, inteligenční, intelektový

MENTÁLNÍ ANOREXIE
chorobné nechutenství související s duševním stavem

MENTÁLNÍ RETARDACE
oligofrenie, stav speciálně charakterizovaný sníženou/subnormální inteligencí takového stupně a povahy, že osoba vyžaduje lékařskou léčbu, péči a cvičení (WHO, 1974), narušení duševního vývoje jedince ve smyslu nevyvinutosti rozličného stupně vlivem genetických chyb nebo chorob překonaných v graviditě, během porodu a do dvou let po narození, které postihly mozek

METABOLISMUS
látková výměna, přeměna látek v živých tkáních

METAFORA
užití slova v jeho přeneseném významu

METODA
způsob výzkumu nebo vědecké činnosti (např.při poznávání osobnosti)

METODOLOGIE
obecná nauka o metodách

MIGRÉNA
záchvatovitá bolest nejčastěji jedné poloviny hlavy provázená celkovou nevolností a podrážděností (viz hemikranie, hemialgie)

MIKRO
lat. malý

MIKROPSIE
chorobné vidění předmětů ve zmenšených rozměrech

MIMIKA
výraz obličejového svalstva

MIOSA
zúžená zornice

MISOFOBIE
nutkavý strach před nečistotou

MISOIATRIE
nenávist, opovržení vůči lékařům

MISOPEDIE
nenávist a chorobný odpor k dětem

MNÉME
paměť, vzpomínka

MNEMOTECHNICKÝ
to, co technicky napomáhá lepšímu zapamatování

MNESTICKÝ
paměťový

MOBILITA
pohyblivost

MODALITA
způsob provádění něčeho

MODELOVÉ PSANÍ
skupinová výuka psaní v krátkých časových blocích (minilekcích), kdy učitel žákům demonstruje jednotlivé techniky a způsoby psaní, které žáci napodobují

MONGOLISMUS (DOWNOVA CHOROBA)
chromozomální porucha 21.chromozomu s jeho trisomií, projevující se mentální retardací (slabomyslností / oligofrenií) různého rozsahu

MONOFOBIE
chorobný strach být sám

MONOMANIE
abnormální vystupňování jednoho specifického způsobu chování (např.kleptomanie, pyromanie, dipsomanie, nymfomanie aj.)

MONOTETICKÝ PŘÍSTUP
metodologické zaměření na interindividuální variabilitu s důrazem na vyčlenění tříd jevů společných mnohým subjektům

MONOTROPNÍ
jednosměrný

MONSTRÓZNÍ
odchylný od normy, zrůdný

MORBIDNÍ
chorobný

MORFÉM
minimální znaková jednotka jazyka, vzniklá na základě členění významového plánu jazyka (např.beton-ář-i)

MOROSNÍ
nevlídný, nevrlý

MOTILITA
hybnost

MOTIV
pohnutka, popud, podnět k nějaké činnosti (v psychologii příčina chování)

MOTIVACE
tendence jedince být aktivní, a to výběrovým a organizovaným způsobem, komplex psychických vlastností podněcující, vzbuzující, udržující a zaměřující chování klienta

MOTORICKÝ
týkající se pohybu, pohybový

MQ
paměťový kvocient (memory quotient)

MUSKULÁRNÍ
svalový

MUTACE
změna

MUTILACE
znetvoření těla (chorobou, úrazem)
-automutilace = sebepoškozování, sebezraňování

MUTISMUS
oněmění, neurotická ztráta řeči i hlasu bez orgánové poruchy (na rozdíl od afázie) po silném afektivním zážitku nebo psychickém traumatu při zachování schopnosti komunikace gestikulací a v písemném projevu, útlumová mluvní reakce na neurotickém základě, výběrová němota s poruchou globální komunikace a ve spojení projevy negativismu dítěte (m. elektivní - např. ve styku s určitými lidmi)

MUTATIS IDIOTICA OLIGOFRENICA
němota těžce slabomyslných osob

MYALGIE
bolest ve svalech

MYDRIASA
rozšířená oční zornice

MYOKARDITIS
zánět srdečního svalu

MYOPATIE
progresivní svalová dystrofie, degenerativní hormonální a metabolické onemocnění s úbytkem svalových vláken, která se mění na vazivovou hmotu a tuk

MYOPIE
krátkozrakost, refrakční oční vada, projevující se nepřesným viděním v důsledku spojení paralelních paprsků před oční sítnicí

N

NADLIMITNÍ
nadprahový

NÁLADA EUFORICKÁ
radostně povznesená nálada

NÁLADA EXPANZIVNÍ
zvýšeně emotivní a aktivní nálada se sklonem soustavné zasahování do dějů v nejbližším okolí klienta

NANISMUS
trpaslictví

NARCISTICKÝ
zamilovaný do sebe

NARCISTICKÁ NEURÓZA
psychoanalytický pojem pro schizofrenii

NARKOLEPSIE
neodolatelné záchvaty spánku

NARKOMANIE
chorobný návyk na toxické látky

NATIVISMUS
hypotéza, podle níž jsou všechny lidské znaky vrozené

NAUSEA
nevolnost, pocit předcházející zvracení

NEKROFOBIE
strach z mrtvých

NEGACE
záporný vztah, odpor, zamítání n.pasivní a aktivní je typická pro některé duševní poruchy

NEGATIVISMUS
negativní přístup nebo postoj klienta ke všemu v jeho okolí

NEOLOGISMUS
novotvar v mluvě

NEOMORFISMUS
kombinace člověka nebo jednotlivých jeho částí s neživými předměty, kombinace zvířete a člověka ve výtvarném projevu

NEURASTENIE
druh neurózy, projevující se např.nechutenstvím, bolestmi hlavy, nespavostí, zvýšenou unavitelností, "dráždivou slabostí"

NEUROLOGIE
medicínský obor zabývající se globálně nervovou soustavou

NEUROPATIE
vrozená dispozice k funkčním tělesným poruchám zejména v oblasti vegetativního nervového systému (neurovegetativní labilita)

NEURÓZA
porucha funkce nervové soustavy, která se vedle příznaků tělesných projevuje příznaky duševními (nesoustředěnost, utkvělé myšlenky, strachy aj.)

NEUROTIZACE
proces, jímž jsou u jedince vyvolávány příznaky neurózy

NIHILISMUS
v širším slova smyslu popírání vžitých pojmů, zásad, tradic a názorů

NIKOTINISMUS
návyk na nikotin

NOMOTETICKÝ PŘÍSTUP
přístup zaměřený na postihování zákonitostí (opak idiografického přístupu)

NORMA
souhrnný statistický údaj, který popisuje testový výkon klienta ve vztahu k standardizované skupině, na níž byl testový nástroj standardizován n.skupinové, věkové, percentilové, stenové aj.

NOSOFILIE
kladný vztah k nemoci, protože někdy činí klienta zajímavým a skýtá mu výhody

NOSOFOBIE
strach z onemocnění, nemoci

NOSTALGIE
teskná touha po něčem, stesk po domově

NUTKAVÉ (OBSEDANTNÍ) JEDNÁNÍ
myšlenka se stává dominantou vědomí, člověk jedná proti své vůli, je si vědom nicotnosti svého jednání na podkladě nutkavých myšlenek
n. MYŠLENÍ - utkvělé vzpomínání na osobu, věc, přírodu ...
n. NEURÓZA - mají obsedantní ráz, dítě grimasuje, dělá bizardní pohyby a nelogické činnosti
n. ZÁBRANY - nutkavý strach z výšky, hloubky, uzavřené místnosti a pod.

NYKTALOPIE
porucha vidění za tmy

NYKTOFOBIE
nutkavý strach ze tmy

NYMFOMANIE
chorobná pohlavní náruživost u žen

NYSTAGMUS
škubání, kmitání očí, očních bulvů

O

OBDUKOVANÝ
potažený, pokrytý

OBEZITA
otylost, nadváha

OBJEKT
to, co je ve vztahu k subjektu součástí vnějšího světa - vše co můžeme vnímat a uvědomovat si

OBJEKTIVACE
zpředmětnění

OBJEKTIVNÍ
existující nezávisle na subjektu

OBLIGATORNÍ
závazný, povinný

OBNUBILACE
porucha vědomí, mrákotný stav, ve kterém si postižený počíná jako v hypnóze

OBSAHOVÁ ANALÝZA
metoda systematického a kvantitativního studia a analyzování sdělení systematickým a objektivním způsobem za účelem měření jevů , které jsou obsahem nějaké zprávy

OBSAHOVÉ ČTENÍ / PSANÍ
individuální nebo skupinová reedukační technika, při které se žáci zaměřují na obsahové vyjádření čteného (psaného) textu, aniž by byl kladen důraz na formální aspekty vlastní techniky čtení (psaní)

OBSEDANTNÍ
nutkavý, přehnaně svědomitý, pedantský, opatrný, obřadný, ulpívající na určitých schématech chování

OBSESE
posedlost, nutkavé myšlení nebo jednání neurotického klienta

OBSOLENTNÍ
zastaralý, málo používaný

OBSTIPACE
zácpa

ODIÓZNÍ
krajně nežádoucí, opovrženíhodný

OFTALMOPLEGIE
ochrnutí okohybných svalů

OIDIPOVSKÝ KOMPLEX
psychoanalytický pojem vycházející z báje o králi Oidipovi, který si nevědomky vzal za ženu vlastní matku - pojem přeneseně znamená komplex milostných pocitů a erotických tendencí syna k matce, resp.dcery k otci

OLFAKTORICKÝ
čichový

OLIGOFRENIE
mentální defekt, vrozená slabomyslnost

ONOMATOLALIE
nutkání opakovat určitá slova

ONTOGENEZE
nauka o vývoji jedince od počátku jeho narození až do smrti o.lidské psychiky pojednává o duševním vývoji klienta od jeho početí až do jeho smrti

ONYCHOFAGIE
neurotické okusování nehtů

OPTIMISTICKÝ
zdůrazňující dobré stránky života lidí i věcí

ORÁLNÍ STÁDIUM VÝVOJE
Freudův pojem pro zhruba první rok života klienta

ORGANICKÁ PORUCHA
porucha některého ústrojí těla doprovázená změnami funkčnosti organismu

ORIGINÁLNÍ
původní

ORTOFONIE
správné tvoření hlásek v určitém jazyce (např. hláska "r" v češtině)

OSCILACE
kolísání (např. pozornosti)

OVERLEARNING
přeučení

OVERPROTECTIVA
nadměrně ochranné chování

OXYBLEPSIE
nadměrně ostré vidění na dálku
 

P

PACIFIKACE
zklidňování,uklidnění, harmonizování

PALATOLÁLIE
huhňavost a porucha výslovnosti při rozštěpu patra, patologická výslovnost dítěte v důsledku rozštěpových změn na mluvních orgánech
p. prealveolární - při rozštěpu horního rtu,
p. postalveolární - při rozštěpu čípku, měkkého nebo tvrdého patra, dásně (submukózní rozštěp - rozštěp zadní ústní sliznice a čípku)

PALPITACE
bušení

PARADOX PAMATOVÁNÍ
klient si po prvním pročtení zapamatuje více z textu, který nepotřebuje logické členění než z textu s pevným logickým členěním

PARALALIE
zaměňování hlásek při patlavosti

PARALAMBDACISMUS
nahrazování hlásky "L" jinou hláskou (např."J")

PARADOXIA SEXUALIS
pohlavní vzrušení v nepřiměřeném věku (u malých dětí nebo naopak u gerontů)

PARALÝZA
obrna, ochrnutí

PARAMNÉZIE
zkreslené vzpomínky, vzpomínkové klamy

PARANOIA
druh psychózy (duševní porucha) vyznačující se bludy a stihomamem

PARANOIDNÍ TENDENCE
nepřiměřená vztahovačnost

PARAPROSEXIE
porucha pozornosti z napjatého očekávání

PARCIÁLNÍ
částečný, dílčí

PAREIDOLIE
zkreslení vnímaných předmětů

PARENTOGENNÍ
vyvolaný rodiči /např.konflikt, neurotický příznak aj.)

PARESTESIE
chorobné hmatové počitky (např.svědění aj.)

PARONYMA
slova podobné formy, ale různého významu (fyzikální - fyzický, ekonomika - ekonomie, dramatik - dramaturg, adaptovat - adoptovat), v důsledku jejich podobné formy se někdy chybně zaměňují

PAROREXIE
zvrácená chuť na nepoživatelné věci

PAROXYSMUS
záchvat (paroxymální – záchvatovitý)

PARTICIPACE
účast, spoluúčast, podíl na něčem

PARVULOIDNÍ
chování dítěte odpovídající nižší věkové úrovni

PASIVNÍ NEGATIVISMUS
tichá tvrdohlavost, vzdorovitost (beze slov)

PATOLOGIE
věda, zabývající se chorobnými (patologickými) jevy

PATOS
vášnivé nadšení

PATICKÝ
chorobný

PATOFILIE
záliba v chorobnosti, nemoci

PATOGENESE
nauka o vzniku a vývoji nemoci

PATOGNOMICKÝ
charakteristický pro určitou chorobu

PATOLOGICKÝ
chorobný

PATRICIDIUM
otcovražda

PAVOR NOCTURNUS
dětský noční děs s projevy úzkostné afektivity, neklidem a poruchou orientace, psychogenní reaktivní stav vyvolaný předchozími konflikty, psychickým napětím, strachem z trestu a nepřiměřenými zážitky

PCP
tzv.andělský prach (fencyklidin), psychotropní droga vyrobená původně jako veterinární anestetikum, je zneužíván kouřením, šňupáním, inhalováním, při menších dávkách vyvolává euforii, pocity vyrovnanosti, sebedůvěry, tělesné výkonnosti, sexuální uvolnění - při středních dávkách naopak anestezii a analgezii - u vyšších dávek nastupují křeče, katalepsie až kóma

PEDAGOGENNÍ
pedagogem vyvolaný (např.neurotický příznak u dítěte)

PEDIATRIE
dětské lékařství, nauka o dětských chorobách

PEDOFILIE
chorobná pohlavní náklonnost k dětem

PEKUNIÁRNÍ
ziskuchtivý

PERCEPCE
vnímání

PERCEPČNÍ OBRANA
člověk připouští do vědomí pouze ty informace, které jsou v souladu s jeho vyhodnocovaným rámcem

PER DEFECTUM
z nedostatku

PER EXCESSUM
z přemíry

PERFEKCIONISMUS
snaha o dokonalost

PERFORMAČNÍ TESTY
objektivní osobnostní testy, jejichž výsledky umožňují vyvodit závěry o povaze faktorů spadajících do jiné oblasti než intelektuální (např. výkonové testy, které na rozdíl od testů typu tužka - papír, nevyžadují verbální reakci, ale pouze motorickou, pohybovou nebo manipulační odpověď či řešení klientem, zkoušky zručnosti, laterality aj. (performance tests)

PERIFERNÍ VIDÉNÍ
nepřímé vidění, vidění pozadí

PERIODICKÝ
pravidelně se opakující

PERINATÁLNÍ
vyskytující se těsně před porodem, v jeho průběhu nebo těsně po něm v období do 10 dnů po porodu

PERINATÁLNÍ ENCEFALOPATIE
raná dětská mozková obrna, porucha hybnosti na základě poškození CNS v době před porodem, při porodu nebo krátce po něm
Formy:
- diparéza s postižením dolních končetin
- hemiparéza se stejnostranným postižením jedné poloviny těla
- kvadruparéza s postižením všech čtyř končetin
- extrapyramidová forma s postižením mimovolních pohybů, které jsou kroutivé, hadovité a pomalé (atetotické), nebo prudké a nečekané (choreatické)
- hypotonická forma s globálním snížením svalového napětí

PERISTALTIKA
rytmické smršťování svalstva trávicího traktu

PERMISIVNÍ
souhlasící, podřizující se

PERSEKUĆNÍ SYNDROM
blud pronásledování

PERSEVERACE
ulpívání (např.v myšlení), abnormálně přetrvávající opakování nebo pokračování téže činnosti (motorická, sensorická, asociační)

PERSISTENCE
vytrvalost, trvání, přetrvání

PERSONIFIKACE
zosobnění, přisouzení lidských vlastností zvířatům, neživým předmětům nebo přírodním jevům

PERVAZIVNÍ
podmíněný abnormalitou chování jedince ve všech situacích

PERVERZE
zvrácenost

PERVITIN
metamfetamin (derivát amfetaminu), blízký efedrinu (nezákonnou cestou je získáván z efedrinu tbl,inj. nebo Solutanu gtt), je řazen mezi psychostimulacia do skupiny tzv.budivých aminů. Po nitrožilní aplikaci hladina p. v krvi rychle stoupá a dosahuje max.účinnosti do 3 hodin, setrvává pak v org. 6-8 hodin, při abúzu vzniká rychle psychická závislost

PETIT MAL
PM - malý epileptický záchvat

PLASTICITA
rychlost a přesnost přizpůsobení klienta měnícím se podmínkám

PLATÓ (PLATEAU)
přechodné období stagnace osvojování nových poznatků

PLEONASMUS
mnohomluvnost, přebytečná slova v řeči

PODPOVRCHOVÉ VLASTNOSTI
např. extraverze, cholerické zaměření, melancholický temperament aj.

PODVĚDOMÍ
všechny duševní děje, které jsou v určitém okamžiku mimo vědomí jedince

POLOŽKA (ITEM)
obecně jakákoliv volitelná testová položka, kde je testovaný nucen zvolit jednu z možných variant řešení testové / problémové situace (forced-choice item, multiple-choice item)

PORENCEFALIE
ohraničený defekt mozkové tkáně

PORIOMANIE
nutkavá potřeba k útěkům z domova, ústavního zařízení, útěkovost

PORNOSKOPISMUS
chorobná pohlavní zvědavost

PORUCHA
jakákoliv ztráta nebo abnormálnost v psychologické, fyziologické nebo anatomické struktuře nebo funkci (impairment)

POSESIVNÍ
přivlastňující si, podmaňující si

POSTINFIKAČNÍ NEURASTENICKÝ STAV
např.zvýšená únavnost a poruchy paměti po infekční žloutence

POSTOJ
myšlenkový stav nebo připravenost klienta reagovat na určité situace určitým způsobem (attitude)

POSTOJOVĚ HODNOTOVÝ KOMPLEX
hodnotový systém klienta

POSTNATÁLNÍ
poporodní

POTENCIÁLNÍ
možný, daný možnostmi

POTLAČENÍ
popření existence určitých možností, faktorů, skutečností nebo reality

POVELOVÁ AUTOMACIE
duševní porucha spočívající v automatickém vykonávání úkolů nařízených rozkazovacím povelovým způsobem, přitom mohou být v rozporu se zájmy klienta

POWER TEST
testový nástroj, který je zaměřen vymezení maximálního rozsahu úrovně výkonu klienta spíše než na jeho rychlost řešení testových úloh

POZICE (STATUS)
společností uznávané místo klienta v soustavě společenské klasifikace, s každou pozicí je spojena jistá sociální nebo společenská role

PRACOVNÍ POTENCIÁL
souhrn vloh, schopností, vzdělání, vlivů výchovy, zkušeností a pracovních návyků klienta

PRAECOX
lat. předčasný

PRAXIE
obratnost

PREAKMÉ
období mezi 20. - 30.rokem

PRECEDENS
případ, podle kterého se rozhodují další, stejné případy

PREDIKCE
předpověď

PREDISPOZICE
náchylnost člověka k něčemu, sklon, vloha

PREDROMÁLNÍ SYNDROM
příznak, předcházející bezprostřednímu vypuknutí choroby

PREFERENCE
upřednostňování

PREFORMOVANÝ
předem utvářený, formovaný

PREGNANTNÍ
výstižný

PREKOLAPSOIDNÍ
předcházející zhroucení

PREMORBIDNÍ
předchorobný (p. stav organismu)

PRENATÁLNÍ
před narozením, předporodní

PREVENCE
předcházení, opatření učiněná předem

PROFESIONÁLNÍ
týkající se povolání, zaměstnání, odborný

PROFIL
grafické znázornění výsledků řady testů u klienta nebo osob, kde jsou výsledky vyjádřeny v jednotné formě měrných hodnot (např.v pořadí, percentilech, stenech, skóru), p. nelze stanovit u "testové sestavy" bez předběžné validizace (např. stanovením predikční hodnoty testové sestavy)

PROFYLAXE
ochrana, zábrana, preventivní léčba, ochrana před onemocněním

PROGRESE PŘEDČASNÁ
kvantitativní vývojová porucha, spočívající v nežádoucím urychlení vývoje, např. psychosexuálního při pubertas praecox

PROGRESIVNÍ
pokrokový

PROGNÓZA
předpověď (prognosis / prognostic test)

PROJEKCE
v psychologii promítání vnitřních psychických stavů (často nevědomých) do chování jiných osob, klient předpokládá u druhých to, oč se sám snaží připisování vlastních tendencí jiným osobám (obranný mechanismus proti aktuální úzkosti)

PROJEKČNÍ TECHNIKA
psychologická metoda výzkumu osobnosti, konfrontující zkoumaného jedince s určitou konkrétní situací, ve které jedinec bude odpovídat podle smyslu, který tato situace pro něj má, a podle toho, co cítí během této odpovědi (projective technique/method), projekční technika konstruktivního typu se zaměřuje na produkt klienta, který produkuje konstruuje něco podle pokynu (obrázek nebo povídku)

PROMĚNNÁ
psychický jev nebo vývojový činitel zjišťovaný psychodiagnostickým nebo pedagogickým výzkumem (kvalitativní p., kvantitativní p.) nezávisle proměnná - činitel, jehož vliv na znaky osobnosti zkoumáme, máme-li možnost s nimi manipulovat (pochvala, trest, odměna), jedná se o aktivní proměnné, závisle proměnná - činitel, který měříme po působení nezávisle proměnné

PROMISKUITA
nevázaný pohlavní styk, střídání sexuálních partnerů

PROTOTYP
pravzor, originál, předobraz

PROTRAHOVANÝ
prodloužený

PROXIMÁLNÍ
blízký, nebližší (opak distálního)

PRŮMĚR ARITMETICKÝ
statistická hodnota, která je získávána součtem všech dílčích hodnot, jež je dělena počtem klientů, obecné označení, jež je užíváno při měření centrální tendence (AM-arithmetic mean, M-median, mode)

PŘEDSUDEK
předpojatost, nepříznivý postoj k jevu, předmětu, člověku

PŘENOS
opakování infantilních vztahů k otci a matce ve vztahu k jiné osobě (pedagog, psycholog, terapeut), a to vztahů, vycházejících z pudových sexuálních tendencí nerealistické přenášení zkušeností z jedné interpersonální situace do druhé

PŘEVÝCHOVA
překonávání výsledku stávající výchovy, (která je v souladu s cíli a normami určité společenské skupiny) v tom směru, aby výsledek převýchovy byl v souladu s normami a cíli jiné společenské skupiny (též někdy nesprávně reedukace)

PSELISMUS
patlavost

PSEUDODEBILITA
nepravá debilita, vznikající jako sociální zaostalost rozumového vývoje (tzv. sociální debilita)

PSEUDODEMENCE
zdánlivá slabomyslnost, naivní a neobratné odpovědi a chování, jež navozují dojem organické demence (např.Ganserův syndrom)

PSEUDOHALUCINACE
nepravé halucinace (velmi živé představy, na nichž klient netrvá)

PSEUDOILUSE
iluse, nichž klient sám pochybuje

PSEUDOKOMUNIKACE
dochází k ní při jiném pochopení významu informace (zprávy ) než je to původně zamýšleno

PSEUDOLOGIE
lhavost

PSEUDOLOGIA FANTASTICA
bájivá lhavost

PSYCHAGOGIKA
psychologická forma pomoci nebo také korektivní metoda, při níž psycholog přebírá vedoucí roli, např.dává rady, klade cíle, hodnotí účelné a neúčelné chování klienta

PSYCHASTENIE
druh neurózy projevující se např.nutkavými představami a strachy

PSYCHIKA
souhrn všech duševních jevů

PSYCHICKÉ TRAUMA
duševní otřes po nepříjemném zážitku

PSYCHODIAGNOSTIKA
psychologický obor klinické psychologie zabývající se poznáním duševních vlastností klienta a individuálními rysy jeho osobnosti psychodiagnostika vychází ve své teoretické orientaci z individuální a diferenciální psychologie zaměřené na studium znaků, v kterých se lidé navzájem odlišují

PSYCHOGENNÍ
psychicky podmíněný (následek konfliktů, traumat, duševního něpětí, citových otřesů)

PSYCHOGRAFIE
popis, charakteristika psychického života klienta

PSYCHOGRAM
psychologický obraz, popis osobnosti klienta

PSYCHOKOREKTIVNÍ PÉČE
péče zaměřená na změnu dílčích rysů ve struktuře osobnosti klienta

PSYCHOMETRIKA (PSYCHOMETRIE)
aplikovaná subdisciplína psychodiagnostiky zabývající se tvorbou a ověřováním spolehlivosti i diagnostickou platností psychodiagnostických metod, nauka o měření psychických jevů zahrnující nejen teorii a praxi měření psychických vlastností, ale i měření jevů, které zkoumá psychofyzika hlavně v oblasti vnímání

PSYCHOMOTORIKA
souhrn pohybových projevů člověka (volních i mimovolních), které odrážejí jeho psychický stav

PSYCHOPATIE
silně disharmonicky rozvinutá osobnost

PSYCHOPEDIE
obor speciální pedagogiky zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s mentálním postižením

PSYCHÓZA
vážné duševní onemocnění hluboce zasahující osobnost

PSYCHOSOMATICKÝ
vztahující se současně k tělesné i duševní stránce osobnosti klienta

PSYCHOTERAPIE
léčebná metoda s pomocí působení psychologických technik (rozhovor, sugesce, hypnóza, psychoanalýza ...)

PSYCHOTROPNÍ
ovlivňující duševní činnost (tlumí, povzbuzuje nebo kvalitativně mění)

PUBESCENT
klient ve vývojové fázi puberty

PUERILISMUS
infantilní chování

PYROMANIE
impulzivní žhářství

R

RACIONALIZACE
v psychologii dodatečné rozumové zdůvodnění, ospravedlňování, hledání rozumných důvodů pro jinak nerozumné jednání, vymýšlení důvodů klientem, proč to či ono dělá, aby tím zakryl nerozumnost svého jednání (častá u neurastenie, hypochondrie, chronické únavy aj.)

RACIONALISMUS PEDAGOGICKÝ
pedagogický směr přeceňující v pedagogice rozumovou složku osobnosti

RAPORT
kontakt, komunikace, vzájemný vztah

RAPTUS
náhlý a neobvykle silný motorický projev

REAKCE
odpověď organismu na vnitřní nebo vnější podnět

REAKTIBILITA
obecně schopnost organismu adekvátně a účelně reagovat na podněty

RECEPTORY
smyslové orgány přijímající podnět a tak umožňující vnímání

RECESIVNÍ
potlačený (genetický pojem)

RECIDIVA
návrat vyléčené poruchy nebo choroby

RECIPROČNÍ
navzájem související

REDUKCE
zmenšení, omezení, snížení, např.tenze, napětí, potřeby

REEDUKACE
souhrn speciálně pedagogických postupů, kterými se zlepšuje a v mezích daných možností zdokonaluje výkonnost v oblasti postižené funkce (někdy nesprávně a nepřesně označovaný jako převýchova)

REFLEX
základní jednotka nervové činnosti

REFLEX MOORŮV
úleková reakce

REFLEXE
úvaha, promyšlení

REFRAKTERNÍ
nevnímavý

REGENERACE
obnova, znovuvytvoření, znovunabytí

REGRES (REGRESE)
ústup, přechod k vývojově nižším formám chování, ústup na nižší úroveň, forma jednání, která byla přiměřená v dřívější době, v období mládí aj., ale která je ve věku klienta nepřiměřená (např. klient se najednou chová jako malý chlapec - používá obdobných výrazů, pohybů, jednání aj.)

REJEKCE
zavření, negativní vztah, odmítání

REHABILITACE
souhrn speciálně pedagogických postupů, jimiž se upravují společenské vztahy i možnosti pracovního uplatnění postiženého jedince, její součástí je: psychologická příprava, výchova k práci, tělesná cvičení, výchova a vzdělávání

REINTEGRACE OSOBNOSTI
nová integrace osobnosti. Může být nejen společensky žádoucí, ale také nežádoucí

REKAPITULAČNÍ HYPOTÉZA
domněnka, podle níž ontogenetický vývoj je zkráceným opakováním fylogenetického vývoje, někdy se označuje jako biogenetický zákon

REKLUSE
samotářství, uzavřenost

RELAXACE
uvolnění

RELEVANTNÍ
závažný, důležitý, významný, podstatný

RELIABILITA
spolehlivost testu v čase jeho administrace, je-li test aplikován u dané skupiny osob nebo jedince

REMINISCENCE
vzpomínka, úvaha z ní vycházející

REMISE
občasné, dočasné vyléčení, přechodné uzdravení

REPARACE
úprava orgánového defektu nebo orgánové funkce (transplantací, protézou, odbornou léčbou)

REPRESE
potlačení, popření (např.nepříjemného zážitku)

RESENTIMENT
pocit křivdy, zášti

RESIDUUM
zbytek, paměťová stopa po určitém zážitku

RESIGNACE
poddání se něčemu, smíření se s něčím

RESISTENCE
odolnost

RESOCIALIZACE
proces, kterým se odstraňují nepříznivé následky získané defektivity v sociální oblasti

RESORPCE
vstřebávání

RESPIRAĆNÍ
dechový

RESTITUCE
navrácení do původního stavu

RESTRIKCE
omezení, zúžení

RETARDACE
zdržení, zpoždění, kvantitativní porucha vývoje intelektu (opakem je předčasná progrese)

RETENCE
schopnost udržení např.vštípených zážitků po dobu delšího časového úseku (paměti), uchování

RETINA
oční sítnice

RETROGRÁDNÍ
zpět postupující

RETROGRÁDNÍ AMNÉZIE
ztráta paměti vztahující se na časový úsek před úrazem hlavy

RETROSPEKTIVA
pohled zpět

REVERZNÍ PÍSMO
zrcadlové písmo

REZIGNACE
psychický stav klienta s projevy pasivní apatie a odevzdání se svému osudu

RIGIDITA
setrvávání na starých zvyklostech, ztuhlost, ztrnulost, nepružnost

RIGORÓZNÍ
přesný, přesně určený

RINOLÁLIE
huhňavost, patologicky snížená rezonance hlasité řeči vlivem překážky v nose nebo nosohltanu - zavřená huhňavost (r. clausa), nebo jako otevřená huhňavost - "nosová" výslovnost v důsledku poruchy patrohltanového uzávěru (r.aperta)

RITUÁL
obřadný úkon s přísně stanoveným souborem pravidel a zvyků

RIVALITA
soupeřivost

ROLE
soustava potřeb, cílů, názorů, citů, hodnot a činností, které by podle očekávání členů určité společnosti měly charakterizovat typického představitele určité pozice očekávaný způsob chování člověka v určité pozici

ROTACISMUS
vadná výslovnost hlásky "r", ráčkování

ROTACISMUS BOHEMICUS
vadná výslovnost hlásky "ř"

S

SALTATORNÍ VÝVOJ
vývoj ve skocích

SANQVINIK
osobnostní typ projevující se živým reagováním, vnímavostí, snadnou adaptabilitou a lehkým překonáváním překážek, iniciativností a prosociálním chováním

SARKASMUS
jízlivý smích, založený na pocitu převahy nad druhou osobou

SATURACE
nasycení

SCATTER / SKETR
rozptyl výkonů klienta v psychologické zkoušce, testu

SEDACE
uklidnění, utišení

SEDATIVUM
utišující, uklidňující prostředek

SEGREGACE
rozlišení

SEKRECE
vyměšování

SELEKTIVNÍ
výběrový (selekce - výběr)

SELF - CONCEPT
odraz vlastní osobnosti v individuálním vědomí jedince, sebepojetí, sebevědomí, obraz o sobě samém (též "Já", Ego)

SÉMANTICKÝ
významový, týkající se významu

SENILNÍ
stařecký

SENTIMENT
cit (pocit), který v sobě obsahuje intelektuální složku

SENZACE
vjem, zážitek

SENZUALITA
schopnost smyslového vnímání

SENSIBILITA
vnímavost, citlivost, citovost, rozlišovací jemnost

SENSITIVNÍ
citlivý, vnímavý

SENSORICKÝ
smyslový, pocitový

SEPARACE
odloučení, oddělení

SEPSE
otrava

SÉRIOVÝ (POLOHOVÝ) EFEKT
při učení se nejobtížněji pamatuje střední část řady

SERVILNÍ
podlézavý

SCHIZOFRENIE
psychické onemocnění s rozpadem osobnosti

SCHIZOTYMIE
psychický stav jedince s typickým zužováním vnějších zájmů, rezervovaností, senzitivitou a nedostatkem citové odezvy vůči vnějšímu prostředí

SCHIZOIDNÍ TENDENCE
např.plané filosofování, odtrženost od života

SCHOLARITA
školní zralost (způsobilost)

SCHOPNOST
psychická síla jedince odpovídat a řešit určité situace, která se u něho vyvíjí na základě výcviku a zkušeností a která je rozsahem širší než dovednost

SIDERODROMOFOBIE
strach z jízdy vlakem

SIGMATISMUS
šišlavost, porucha správné výslovnosti sykavek

SIGNIFIKANCE
významnost

SIMPLEXNÍ
jednoduchý

SIMPLIFIKACE
zjednodušování složitějšího jevu

SIMULACE
vědomé klamání, předstírání choroby, nemoci

SIMULTÁNNÍ
souběžný, současný

SITOFOBIE
odmítání jídla, chorobný strach před jídlem

SKEPSE
pochybování, nedůvěra

SKOLIÓZA
bočivost, ortopedická vada projevující se patologickým (pravolevým) zakřivením páteře "do strany"

SKOTOFILIE
záliba v temném prostředí

SKOTOFOBIE
strach ze tmy

SKOTOPICKÉ VIDĚNÍ
noční vidění oka adaptovaného na tmu

SKOTOM
defekt ve zrakovém poli (s. pozitivní - postižený o něm ví, s. negativní - postižený o něm neví)

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE
léčebný postup, který využívá k léčebným účelům skupinové dynamiky, tj. vztahů a interakcí jak mezi členy a terapeutem, tak mezi členy navzájem

SKUPINOVÁ DYNAMIKA
souhrn skupinového dění a skupinových interakcí, ke s.d. patří zejména cíle a normy skupiny, vůdcovství, koheze a tenze, projekce

SLABODUCHOST
výrazně podprůměrná úroveň rozumových schopností pohybující se v pásmu 70 - 80 IQ, nikoli však již mentální defekt ve smyslu slabomyslnosti, synonymem jsou výrazy - "pásmo nízkého podprůměru", "přechodné pásmo"

SLABOMYSLNOST
vrozený defekt intelektových schopností (zahrnuje debilitu, imbecilitu, idiocii), též oligofrenie

SLUCH FONEMATICKÝ
schopnost rozlišovat jednotlivé fonémy

SOCIABILITA
schopnost osvojení sociální role, schopnost navazovat potřebné sociální kontakty

SOCIALIZACE
proces postupné společenské kultivace klienta

SOCIÁLNÍ ADAPTABILITA
společenská přizpůsobivost

SOCIÁLNÍ IZOLACE
stranění se druhých lidí, úniková reakce

SOCIOGENNÍ
vznikající v důsledku různých druhů a forem společenského vlivu

SOCIOGRAM
metoda sociometrické analýzy spočívající v grafickém znázornění výsledku sociometrického výzkumu vzájemných sociálních vztahů (další metodou sociometrické analýzy je sociometrická matice a index)

SOCIOMETRIE
soubor metod shromažďování a analyzování údajů o typech volby, komunikace a interakce lidí ve skupinách, technika zkoumání struktury a dynamiky malých skupin

SOCIOPATIE
asociální postoje

SOCIOPATOLOGIE
nauka o poruchách společnosti

SOMATICKÝ
tělesný

SOMATICKÝ HOSPITALISMUS
infekce získaná během léčby v ústavu či nemocnici, interkurentní onemocnění

SOMATOPEDIE
obor speciální pedagogiky, který se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním osob se somatickým (tělesným) postižením

SOMATOTERAPIE
léčba biologickými prostředky

SOMATOTYP
tělesný typ, druh, soustava tvarových a funkčních znaků daných dědičností, vlivem prostředí, zvláštnostmi jedince

SOMATOPEDAGOGIKA
speciálně pedagogický obor zaměřený na oblast péče o tělesně postižené jedince

SOMNAMBULISMUS
náměsíčnost

SOMNILOGIE
mluvení ze spánku

SOMNOLENCE
ospalost

SOPOR
bezvědomí rázu hlubšího spánku

SOUŘADNÁ SLOVA
příbuzné významy slov, které patří k nadřazenému pojmu (červeň-modř-žluť-zeleň = barva, jídelna-ložnice-obývací pokoj-kuchyně = pokoj, pondělí-úterý-středa...=týden)

SPAN
bezprostřední paměť, schopnost okamžitého zapamatování bez mnemotechnické paměti (pravidla)

SPASMUS
křeč, rychlé a mimovolné stažení svalu

SPASMOFILIE
sklon ke křečím

SPECIFICKÁ PORUCHA UČENÍ
porucha v jednom nebo více psychických procesech nutných k porozumění nebo užívání řeči, ať mluvené či psané, projevující se nedokonalou schopností naslouchat, mluvit, číst, psát, ovládat pravopis nebo počítat (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie). Pojem SPU nezahrnuje děti, jejichž výukové obtíže jsou v zásadě důsledkem poruch zraku, sluchu nebo motoriky, opoždění rozumového vývoje, citových poruch nebo málo podnětného prostředí

SPONTANEITA
nenucený projev

SPORADICKÝ
ojedinělý, roztroušený, řídký

STAGNACE
předčasná zástava vývoje, ustálení, zastavení kvantitativní porucha vývoje, ve vztahu k psychosexuálnímu vývoji se někdy hovoří též o fixaci

STANDARDIZOVANÝ TEST
skupinový test s přesně stanoveným obsahem jednotlivých testových položek, který je založen na obecném pedagogickém / psychologickém obsahu, a jehož součástí jsou standardizované věkové nebo výkonové normy, kterých lze používat ke srovnávacím účelům

STANDARDNÍ SKÓRE
vzdálenost jedince od průměru normalizačního souboru/vzorku pomocí směrodatné odchylky

STATUS
stav, postavení jedince v hierarchii referenční skupiny

STATUS QUO
současný stav

STENICKÝ
silný, vitální (opak astenický)

STENIE
psychická i tělesná síla a odolnost

STENOKARDIE
svíravá bolest na hrudi, srdeční úzkost

STENOSA
zúžení

STENOVÁ STUPNICE
normalizovaná posuzovací škála o 10 jednotkách/stenech

STEREOAGNOSIE
"hmatová slepota", neschopnost poznávat předměty hmatem

STEREOGNOSIE
schopnost poznávat předměty hmatem

STEREOTYPIE
dlouhodobě opakované pohyby těla bez souvislosti s ostatními duševními činnostmi a bez zřetelné poruchy vědomí

STEREOTYPNÍ
zvykový, ustálený, mechanicky udržovaný

STERILITA
stav prostředí nebo věcí bez choroboplodných zárodků, neplodnost

STIGMA
poznamenání, znak, stopa po poranění

STIMUL
podnět

STÍNĚNÉ ČTENÍ
individuální reedukační technika nácviku čtení, při které učitel čte identický text s nepatrným předstihem spolu se žákem

STIMULACE
podněcování, povzbuzování

STRABISMUS
šilhavost, orgánová oční vada způsobená zvýšeným napětím určitých svalových skupin oka a současnou poruchou funkce ostatních očních svalů (častá ve spojení s amblyopií)

STRATIFIKACE
rozvrstvení

STRES
nadměrná zátěž klienta, výrazný nedostatek nebo naopak nadbytek stimulace tíseň, tlak

STRUKTURALIZACE
proces vytváření struktury složitého celku

STUPOR
chorobná nepřístupnost, nehybnost provázená nemluvností

SUBJEKT
individuum, prožívající a jednající jedinec (opak objektu)

SUBJEKTIVNÍ PRACOVNÍ SCHOPNOST
celkové sebehodnocení klienta ve vztahu k jeho pracovnímu sebeuplatnění, představa sebe sama jako pracovníka

SUBLIMACE
zjemnění, převedení, přesun pudové tendence do jiné oblasti nebo činnosti (např.do umělecké tvorby)

SUBMISE
podřídivost, ovladatelnost

SUBNORMÁLNÍ
pod normou

SUBSTITUCE
náhrada, nahrazení, zastoupení

SUBSTITUČNÍ METODA
reedukační metoda v logopedii, při níž se používá náhradního zvuku, který je tvořen hláskou blízkou artikulačním pohybům, ale vzdálenou zvukově (např.substitucí podpůrného "d" místo vadně vyslovovaného "r" - tdnka = trnka)

SUGESTIBILITA
ovlivnitelnost, zvýšená přístupnost vlivu jiné osoby

SUGESTIVNOST (SUGESTIVITA)
stupeň působení nebo vlivu osobnosti na ostatní

SUICIDIUM
sebevražda

SUPERPOZICE
přehnané a zbytečné zdůrazňování závažnosti existujícího zdravotního postižení, motivem je často snaha o získání reálně nenáležejících výhod

SUPRESE
potlačení

SURDITAS
hluchota

SURDOMUTISMUS
neurotická ztráta řeči hysteroidního typu spolu s útlumem slyšení řeči, ztráta řeči již vyvinuté (na rozdíl od surdomutitas) s projevy nápadně živé schopnosti odezírat řeč podle mimiky a úst mluvícího na bázi nevědomého slyšení

SURDOMUTITAS
hluchoněmota

SURDOPEDAGOGIKA
obor speciální pedagogiky sluchově postižených

SUSPEKTNÍ
podezřelý (suspekce - podezření)

SYMBOL
znak s hlubším nebo skrytým významem, zástupný znak

SYMPTOM
příznak

SYNDAKTYLIE
srůst prstů

SYNDROM
soubor příznaků/symptomů

SYNDROM ANETICKÝ
chybějící heterotelické zaměření

SYNERGIE
součinnost, spolupůsobení různých faktorů

SYNESTESIE
dvojitý počitek (např.sluchový a zrakový)

SYNKOPA
mdloba, rytmický útvar vzniklý přesunem přízvuku z těžké doby na lehkou

SYNONYMA
slova, která se liší svou zvukovou formou, ale mají stejný význam, lexikální jednotky se stejnou nebo odstíněnou významovou složkou pojmovou (nocionální) nebo i expresivní, slova souznačná /hezký- pěkný, chlapec-hoch, jazykověda-lingvistika, jíška-zásmažka-zápražka

SYNTAX
nauka o větě /souvětí a její struktuře /syntagramatických vztazích mezi slovy uvnitř věty a mezi větami uvnitř souvětí

SYNTÉZA
shrnutí

T

TACHYKARDIE
zryhlení srdečního tepu

TACHYPNOE
zrychlené dýchání

TACHYPSYCHISMUS
chorobně zrychlené, překotné myšlení překotná duševní reaktivita

TANGOVAT
týkat se, dotýkat se

TAUTOLOGIE
hromadění slov téhož významu

TEMPERAMENT
dynamika procesů psychické činnosti člověka

TENZE
napětí ovlivněné interakcí osob či vnitřních nebo vnějších vlivů (formy: zjevná či skrytá agresivita, intrapsychický či interpersonální konflikt aj.)

TERAPIE
léčba, léčení

TERÉN
prostor, na němž se pozorovaný jev odehrává

TEST PEDAGOGICKÝ
diagnostická zkouška užívaná s cílem dospět k hlubšímu poznání rozsahu vědomostí nebo dovedností osvojených žákem v procesu učení
- CR test (Criterion Referenced) - ověřovací pedagogický test, určený ke zjišťování výsledků učení žáka (co žák umí a co neumí), je sestaven z úloh reprezentujících vymezenou oblast učiva a umožňuje interpretovat individuální výsledky každého žáka (též "domain" nebo "mastery" test)
- NR test (Norm Referenced) - rozlišovací test, je užíván v oblasti diferenciální pedagogické a psychologické diagnostiky (zjišťuje interindividuální rozdíly ve výsledcích učení žáků), je sestaven z úloh nejlépe rozlišujících výkony žáků tak, aby umožňoval porovnávat výsledek každého žáka s výsledky žáků daného postupného nebo populačního věkového ročníku

TEST PSYCHOLOGICKÝ
diagnostická zkouška s cílem dospět k hlubšímu poznání psychických (senzorickomotorických nebo mentálních) vlastností (funkcí) jednotlivců nebo skupin, standardizovaná experimentální situace vyvolávající určité chování, jež je hodnoceno pomocí statistického srovnávání s chováním jiných jedinců, kteří jsou ve stejné experimentální situaci

TESTOVÁ BATERIE
soubor řady testů, jež jsou standardizovány na určitém standardizačním vzorku a které jsou navzájem srovnatelné

TIK
stereotypní rychlé pohyby určitých svalových skupin (funcionálního původu) mimovolní povahy, např. mrkání, kroucení hlavou nebo trupu, škubavé pohyby ramen, očních víček, pomrkávání, kašlání aj. nejčastější neurotický projev/symptom dětského věku, který je nutno odlišit od chorobného choreatického pohybu

THANATOFOBIE
strach ze smrti

THYMOPAT
náladový psychopat

TOLERANCE
snášenlivost

t. FRUSTRAČNÍ
rozsah schopností člověk vhodně se přizpůsobit, odolávat frustraci

TOPICKÝ
místní

TONIZACE
posilování, uvedení do stavu napětí

TONUS
napětí

TOPOFOBIE
strach před určitými místy

TORPIDNÍ
ztrnulý, ztuhlý, tupý, pomalý, pasivní, netečný, apatický

TOXICKÉ TÉKAVÉ LÁTKY
nejčastěji toluen a tetrachloretylen, při inhalaci se objevuje rychle euforie, zvýšené sebevědomí, motorická a emoční excitace, zrakové iluze, halucinace a zúžené vědomí, následuje únava a spánek, bolesti hlavy, nauzea, vomitus a závratě, sporadicky svalové záškuby, křeče a poruchy taxe t. t. l. jsou vstupní branou k abúzu jiných návykových látek

TOXIKOFOBIE
strach z otravy

TOXIKOMANIE
návykové užívání nealkoholových drog

TRANS
vytržení, uchvácení, stav podobný hypnotickému stavu

TRANSCEDENTNÍ
přesahující hranice lidské zkušenosti a smyslového poznání

TRANSFER
přenos kladný (jedna dovednost podporuje druhou) záporný (jedna dovednost brzdí jinou)
TRANSFORMACE
změna stavu, přeměna, přetvoření

TRANSPOZICE
převedení, přenesení

TRAUMA
tělesný nebo psychický úraz

TRÉMA
stav strachu z veřejného vystupování

TREMOR
třes, chvění

TREND
směr vývoje

TRIAL AND ERROR
pokus a omyl/chyba

TRICHALGIE
bolestivost při doteku vlasů

TRICHOTILOMANIE
vytrhávání vlasů

TUMOR CEREBRI
mozkový nádor

TUMULTUS SERMONIS
breptavost

TURRICEFALIS
věžovitá lebka

TYFLOPEDIE
obor speciální pedagogiky, který se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním osob se zrakovým postižením

TYP
(vzor, model) soubor podstatných vlastností a znaků, které jsou společné některým lidem nebo skupinám lidí

TYP APOLINSKÝ
má sklony k harmonii, vyrovnanosti, mírnosti a řádu

TYP DIONÝSKÝ
má sklon k vášnivosti, eruptivnosti, extatičnosti

TYPOLOGIE
nauka o typech
 

U

UNILATERÁLNÍ
jednostranný

ÚSUDEK
schopnost rozřešit nějaký problém výběrem z několika možných řešení na základě racionálního předpokladu či "zdravého rozumu"

UTILITÁRNÍ
užitkový

ÚZKOST
aktuální nepříjemný prožitek tísně či tísnivého napětí neurčitého obsahu (na rozdíl od strachu, který aktuálním nepříjemným prožitkem napětí s konkrétním obsahem)

ÚZUS
zvyk. užívání, obyčej
 

V

VÁGNÍ
neurčitý, nejasný

VALIDITA
platnost testu nebo přesnost testu, s jakou metoda měří to, co má měřit v.obsahová(empirická, praktická), souběžná, predikční, pojmová aj.

VALIDIZACE (POSUDKU)
ověřování pracovních hypotéz mimo rámec vlastního psychologického vyšetření doplňujícími údaji z pracovního nebo rodinného života klienta

VANDALISMUS
bezohledné ničení hodnot

VARIABILITA
proměnlivost, schopnost proměny, odchylnost od normy, průměru

VEGETATIVNÍ
nezávislé na vůli (zrudnutí, třes při afektu atd.)

VENEROFOBIE
strach z pohlavního styku, resp.z pohlavní choroby

VENTRÁLNÍ
břišní

VERBALISMUS
mnohomluvnost, nadměrné užití slov

VERBALIZACE
převedení do slovního projevu

VERBÁLNÍ TESTY
psychologické diagnostické metody ve formě slovních (ústních nebo písemných) zkoušek

VERBIGERACE
vykřikování nebo odříkávání téhož slova, věty nebo fráze

VERBOMANIE
tlachavost, upovídanost, žvanivost, nutkavé mluvení

VERIFIKACE
ověření, ověřování

VERTIGO
závratě

VIRGO
panna

VISCERÁLNÍ
útrobní, týkající se vnitřností

VITALITA
životní síla

VITÁLNÍ
životný, životní, životaschopný, živelný

VIZE
živý představa

VIZUÁLNÍ
zrakový

VLOHA
vrozený předpoklad nebo potenciální schopnost k výkonu, úspěchu v určité oblasti činností nebo aktivit klienta (aptitude)

VOMITUS
psychogenní zvracení jako neurotický symptom úzkosti

VULGARISMUS
obhroublé slovo, nesprávný obrat

VÝKON
poznávací (kognitivní) soubor vlastností osobnosti (např.inteligence, schopnosti, znalosti)

VÝKONOVÝ KVOCIENT / AQ
index výkonu klienta, který je poměrem jeho vzdělávací a mentální úrovně (achievement / accomplishment quotient - AQ)

VÝKONOVÝ TEST
testový nástroj, který měří rozsah možných schopností klienta z dosaženého výkonu klienta ve standardizovaném výkonovém testu je např. explicitně usuzováno na úroveň jeho aktuálních schopností nebo dovedností (achievement test)

VÝVOJ GRADUÁLNÍ
stupňovitý vývoj

X

XENOFILIE
přehnaná záliba ve všem, co je cizí

XENOFOBIE
strach z cizinců, odpor vůči všemu cizímu, často přerůstající v až rasisitickou nesnášenlivost vůči etnickým skupinám

Z

ZÁKON VÝVOJOVÉ RETARDACE
postupné ubývání tělesných i duševních vývojových funkcí se zvyšujícím se chronologickým věkem klienta

ZÁKON VÝVOJOVÉ KVALIFIKACE
postupný rozvoj tělesných i duševních vývojových funkcí s věkem klienta

ZÁŽITKOVÝ KOMPLEX
pojem vyjadřující způsob, jakým jedinec prožívá souhrnně danou skutečnost

ZOOFOBIE
strach ze zvířat

ZOOMANIE
přehnaně kladný emoční postoj ke zvířatům (např. u osamělých osob)